De inhoud is geladen.

Dit doen we

Goed waterbeheer is van levensbelang

Waterbeheerders werken aan een optimale waterkwaliteit, -veiligheid, en -kwantiteit in samenwerking met andere overheden, bedrijven en burgers. Daarvoor is nodig dat zij snel en accuraat kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Zij moeten dus kunnen beschikken over betrouwbare informatie. Die informatie bevindt zich in allerlei bronnen. Het Informatiehuis Water maakt die op een eenvoudige en efficiënte manier toegankelijk:

  • We stellen een open standaard beschikbaar, die de (geautomatiseerde) uitwisseling van waterinformatie vergemakkelijkt: de Aquo-standaard.
  • We verzamelen waterdata en brengen die samen tot eenduidige en betrouwbare informatie voor een integraal, landelijk beeld ten behoeve van nationale en Europese rapportages. Denk hierbij aan de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Landelijk Enquête Waterkwaliteit en het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW).
  • We maken waterinformatie toegankelijk voor derden met informatieproducten, zoals de jaarlijkse overzichten oppervlaktewaterkwaliteit, meetgegevens en rapportage grondwaterkwaliteit, de KRW-factsheets, SGBP-achtergronddocumenten en -kaarten en het Landelijk Veiligheidsbeeld voor de primaire keringen.
  • We ondersteunen waterbeheerders bij de aanlevering van de benodigde data en bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van waterbeleid door de informatiestromen waterkwaliteit en waterveiligheid te coördineren. 
  • We beheren en onderhouden daarvoor diverse informatiesystemen, zoals het Waterkwaliteitsportaal, Aquo-kit, het Waterveiligheidsportaal en het Droogteportaal.

Het Informatiehuis Water is geen broneigenaar van data en geeft geen duiding of waardering aan informatie. Wij geven informatie feitelijk weer.

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!