Privacyverklaring

Het Informatiehuis Water gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens die bezoekers verstrekken. De privacy van bezoekers is onder meer geregeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Algemeen

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe het Informatiehuis Water omgaat met jouw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). Voor het Informatiehuis Water is de bescherming van je persoonsgegevens zeer belangrijk. Het Informatiehuis Water zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld.

Als het Informatiehuis Water om je persoonsgegevens vraagt, wordt aan je uitgelegd waarom het Informatiehuis Water deze nodig heeft. Ook word je verteld hoe lang het Informatiehuis Water je persoonsgegevens bewaart.

Als het nodig is dat het Informatiehuis Water je persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeeft, bijvoorbeeld aan een samenwerkingspartner, dan word je hierover geïnformeerd.

Contactgegevens

Contactgegevens van het Informatiehuis Water

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Soort persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Het Informatiehuis Water verwerkt alléén persoonsgegevens zonder toestemming van de betrokkene als dat noodzakelijk is op grond van een wettelijke plicht, ter uitvoering van haar publieke taak of in het kader van een gerechtvaardigd belang.

Van personeel dat op basis van een aanstelling, overeenkomst of inhuur werkzaam is bij het Informatiehuis Water, verwerkt het Informatiehuis Water de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkrelatie. Het gaat daarbij om gegevens over het geslacht, NAW-gegevens, het rekeningnummer, een VOG-verklaring en een kopie van het paspoort of een ander identiteitsbewijs en beeldmateriaal (foto).

Voor de uitvoering van overeenkomsten met relaties, zoals toeleveringsbedrijven, verwerkt het Informatiehuis Water de gegevens van een contactpersoon, zoals een telefoonnummer en een e-mailadres. Dit is nodig om een aanspreekpunt te hebben en facturen juist te kunnen afhandelen.

Voor het leveren van diensten, zoals het gebruik van applicaties en systemen, verwerkt het Informatiehuis Water de gegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een account voor deze diensten, zoals inloggegevens, een e-mailadres en eventuele gegevens die je zelf aanlevert op basis van toestemming.

Beveiligen, bewaren en doorgifte van je persoonsgegevens

Het Informatiehuis Water heeft maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet via ons kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die jouw gegevens niet mogen hebben.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde zaaksystemen. Alleen personeel dat hiervoor uitdrukkelijk is geautoriseerd, heeft toegang tot deze gegevens. Hiervoor hebben zij een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.

Het Informatiehuis Water bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden ook niet bewaard als het doel zich niet meer voordoet, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij gegevens over salarisbetaling of facturen. Hiervoor geldt een bewaarplicht op grond van belastingwetgeving. Andere gegevens moeten mogelijk bewaard blijven op grond van de archiefwet of de AVG.

Persoonsgegevens worden door het Informatiehuis Water niet gedeeld met derden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Een uitzondering geldt voor de Belastingdienst, de externe accountant van het Informatiehuis Water of als wij een verwerker inschakelen. Dat is bijvoorbeeld het IT-bedrijf dat het beheer van de zaaksystemen in opdracht van het Informatiehuis Water beheert. Als het Informatiehuis Water een verwerker inschakelt, sluit zij daarmee een overeenkomst om een correcte omgang met de persoonsgegevens te borgen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan deze website van het Informatiehuis Water (ihw.nl) op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt gezet. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor jou als bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal je de website wilt lezen.

Het Informatiehuis Water plaatst alleen functionele en analytische cookies die niet te herleiden zijn naar een persoon. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming van een bezoeker. Er wordt dan ook geen cookiemelding getoond. Het Informatiehuis Water plaatst geen cookies die persoonsgegevens verwerken, zoals tracking cookies waarmee websitebezoekers worden gevolgd.

Jouw rechten

Je hebt het recht om van het Informatiehuis Water informatie te krijgen over je persoonsgegevens. Als je hierom vraagt moet het Informatiehuis Water je vertellen welke persoonsgegevens het Informatiehuis Water van jou heeft en waarvoor ze gebruikt worden. Je kunt dan ook controleren of de persoonsgegevens die het Informatiehuis Water van jou heeft wel juist zijn.

Lees meer over rechten van betrokkenen

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Bij Het Waterschapshuis is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze FG controleert ook of het Informatiehuis Water zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het Informatiehuis Water over de juiste manier van omgaan met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens.

De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het Informatiehuis Water kan hem/haar geen instructies geven over hoe hij/zij haar/zijn werk moet uitvoeren. Heb je vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die het Informatiehuis Water van jou heeft? Dan kun je contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar functionarisgegevensbescherming@hwh.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op de juiste toepassing van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het Informatiehuis Water contactpersoon voor de AP. Je kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan, lees je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Privacybeleid

Wil je meer weten over hoe het Informatiehuis Water in algemene zin met vertrouwelijke gegevens omgaat en hoe het Informatiehuis Water voldoet aan de regels en wetten die gelden voor privacy? Dan kun je bij de Privacy Officer van Het Waterschapshuis aangeven dat je het privacybeleid van het Informatiehuis Water wilt raadplegen. Stuur daarvoor een mail aan privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl.

Verwerkingsregister

Wil je tot op detailniveau inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens? Dan kun je bij de Privacy Officer van Het Waterschapshuis aangeven dat je het verwerkingsregister van het Informatiehuis Water wilt raadplegen. Stuur daarvoor een mail aan privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl.

Heb je nog vragen?

Voor vragen kun je terecht bij de Privacy Officer van Het Waterschapshuis: privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl.