Bestuur en directie

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Het Informatiehuis Water heeft een bestuur en directie met vertegenwoordigers uit de 3 samenwerkende organisaties.

Bestuur

Het bestuur komt 3 keer per jaar bij elkaar in het Bestuurlijk Overleg (BO). De 3 bestuursleden besluiten over strategische hoofdlijnen (scope, tijd en geld) zoals vastgelegd in het jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Directie

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het Informatiehuis Water ligt bij 3 directieleden. Zij komen elke 6 weken bij elkaar in het Directeurenoverleg (DO). Daarnaast nemen ook 2 adviseurs deel aan het DO.

Vincent Lokin

Foto van Vincent Lokin

Vincent Lokin is voorzitter van het Bestuurlijk Overleg en neemt deel namens de waterschappen.

"Samenwerken is essentieel voor veilig, voldoende en schoon water. Effectieve samenwerking vereist dat we dezelfde taal spreken, elkaar goed begrijpen en alle relevante data delen. En dat organiseren we gezamenlijk en goed in het Informatiehuis Water. Vanuit de waterschappen lever ik graag mijn bijdrage om te zorgen dat dit professioneel en efficiënt blijft gebeuren!"

Katja Portegies

foto van Katja Portegies

Katja Portegies is bestuurslid namens Rijkswaterstaat.

"Het belang van het Informatiehuis Water voor het inzicht in onze watersystemen is groot. Water houdt zich niet aan organisatiegrenzen dus dat we samenwerken op data en informatievoorziening vanuit gedeeld eigenaarschap is gewoon logisch. Ik zet mij er graag voor in dit in het licht van de opgaven door te ontwikkelen waar mogelijk."

Has Bakker

Has Bakker (provincie Utrecht) is bestuurslid namens de provincies.

Martin Kuipers

Martin Kuipers

Martin Kuipers is voorzitter van het Directeurenoverleg en neemt deel namens de waterschappen.

"Een afzonderlijk waterschap, een afzonderlijke provincie en ook Rijkswaterstaat alleen, kan een aantal zaken niet realiseren zonder samenwerking te zoeken. Om tot landelijke informatiebeelden te komen over water, is het goed en noodzakelijk dat we dit dus samen realiseren binnen het Informatiehuis Water, kwalitatief hoogwaardig en tegen de maatschappelijk laagste kosten. Ik wil vanuit mijn rol een positieve bijdrage leveren aan het succes van deze informatieketen."

Peter Jasperse

Peter Jasperse is interim-directielid namens de provincies.

Marieke Teerds

Marieke Teerds is directielid namens Rijkswaterstaat.

Arthur van Beurden

Arthur van Beurden is interim-adviseur namens Rijkswaterstaat.

Gerard Smits

Gerard Smits

Gerard Smits adviseert het Directeurenoverleg namens de waterschappen.

"Water houdt zich niet aan grenzen die door de mens worden geschapen, of dit nu polder-, gemeente-, provincie- of landsgrenzen zijn. Willen we in een stroomgebied kunnen genieten van het water, omdat het altijd beschikbaar en schoon is? Dan moeten we hierover met alle partijen die daar invloed op hebben, afspraken maken. En daarvoor heb je betrouwbare informatie nodig. Het Informatiehuis Water zorgt samen met waterbeheerders voor deze uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water."

Erik Kraaij

Foto van Erik van Kraaij

Programmamanager Erik Kraaij is secretaris en heeft namens het Informatiehuis Water zitting in zowel het Bestuurlijk Overleg als in het Directeurenoverleg.