Het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW) geeft een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen liggen. Aan de ligging heeft Informatiehuis water de normering gekoppeld die in de Waterwet is vastgelegd.

De informatiestroom van NBPW is gebaseerd op twee bronbestanden:

  • De dijktrajecten zoals beschreven in bijlage 1 van de Waterwet (2017). Deze bestaan uit begin- en eindcoördinaten en de veiligheidsnorm per dijktraject. Het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) is hiervan de bronhouder.
  • Het tweede bronbestand is de exacte ligging van de kering. Hiervan is de keringbeheerder bronhouder.

Het Informatiehuis Water stelt op basis van bovenstaande bronbestanden de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) samen. Dit doen we in opdracht van DGWB. De actualisatie van het NBPW is een continu proces.

 

Het NBPW is beschikbaar als kaartweergave en als webservice via het Nationaal Georegister (NGR). Het NBPW presenteert hiermee de exacte locatie van de norm.
Gedetailleerde informatie over de NBPW vindt u op het Waterveiligheidsportaal, onder de helpknop en kies dan vervolgens voor 'Normeren/NBPW'.

Op het beschikbaar stellen van data is het Databeleid IHW van kracht.

Bij vragen over de inhoud of het gebruik van het NBPW kunt u contact opnemen met onze servicedesk.

De waterkeringbeheerders zijn bronhouders. Dit houdt in dat de keringbeheerders verantwoordelijk zijn voor de informatie in de Nationaal Basisbestanden.