Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Sinds 2017 zijn hiervoor normen van kracht die zijn gebaseerd op de overstromingskans. Deze normen zijn opgenomen in de Waterwet. Voor deze normering is in 2017 ook is een nieuwe beoordelingssystematiek ontwikkeld: het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). De prioritering en programmering van de versterkingsprojecten, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), sluiten aan op deze systematiek.

Wat is het Waterveiligheidsportaal?

Het Waterveiligheidsportaal is een applicatie die het mogelijk maakt om op elk gewenst moment een landelijk beeld te geven van de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen op basis van de wettelijke toetsing.

  • De beoordelingsresultaten zijn publiek toegankelijk en worden ontsloten in samenhang met de gebruikte schematisaties, informatie over de gebruikte brondata en procesinformatie. Zowel de actuele toestand als een eerder bepaalde toestand zijn door middel van versiebeheer te raadplegen en te vergelijken.
  • Het veiligheidsoordeel van de beheerder kan worden getoetst en worden voorzien van procesinformatie en een conformiteitscheck (ILT).
  • Waterkeringen die op basis van de veiligheidsbeoordeling niet voldoen aan de norm (als versterkingsproject) kunnen worden gemeld bij het HWBP.
  • De prioritering, programmering en voortgang van versterkingsprojecten van waterkeringen (in het kader van het HWBP) kunnen worden geraadpleegd.
Aan de slag met het Waterveiligheidsportaal:Waterveiligheidsportaal

Werken in het Waterveiligheidsportaal

Om in het Waterkwaliteitsportaal (WKP) te kunnen werken, heeft u een account nodig. Via de WVP-coontactpersoon in uw organisatie kunt u een account aanvragen.

Weet u niet wie deze coördinator is? Of heeft u hulp of advies nodig?
Neem contact op met de
Servicedesk

De pagina’s in het Waterveiligheidsportaal zijn overzichtelijk ingedeeld. Op bijna alle pagina’s staan helpteksten. Ons advies is om deze helpteksten altijd te raadplegen als u aan de slag gaat in het WVP. In de helpteksten wordt uitgelegd hoe de pagina’s zijn opgebouwd en welke acties u op de pagina’s uit moet voeren.

Beeldmerk Waterveiligheidsportaal

Open data

In het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW) zijn de ligging van de primaire keringen en de veiligheidsnormen opgenomen.

Deze informatie kan door iedereen worden geraadpleegd en gedownload vanaf het Waterveiligheidsportaal. Hetzelfde geldt voor het Landelijk Veiligheidsbeeld.

Gebruikers van het Waterveiligheidsportaal

De volgende partijen wisselen informatie via het Waterveiligheidsportaal en kunnen hiermee een Landelijk Veiligheidsbeeld creëren:

  • De waterschappen en Rijkswaterstaat (de keringbeheerders) zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de primaire waterkeringen.
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezichthouder op dit proces en checkt op conformiteit.
  • Keringen of kunstwerken die versterkt moeten worden, kunnen door de keringbeheerders worden aangemeld bij het HWBP. Het HWBP monitort bovendien de voortgang van de versterkingen.
  • Het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) rapporteert aan het einde van de beoordelingsronde (2023) aan de bewindspersoon.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!