Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Hiervoor zijn vanaf 2017 nieuwe normen, gebaseerd op de overstromingskans, van kracht. Deze normen zijn opgenomen in de Waterwet. Hiervoor is een nieuw beoordelingssystematiek ontwikkeld: het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Ook de prioritering en programmering van de versterkingsprojecten, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), sluiten aan op deze systematiek .