Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Hiervoor zijn vanaf 2017 nieuwe normen, gebaseerd op de overstromingskans, van kracht. Deze normen zijn opgenomen in de Waterwet. Hiervoor is een nieuw beoordelingssystematiek ontwikkeld: het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Ook de prioritering en programmering van de versterkingsprojecten, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), sluiten aan op deze systematiek .

Het Waterveiligheidsportaal maakt het mogelijk om:

  1. Op elk moment een landelijk beeld te geven (publiekelijk toegankelijk) van de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen op basis van de wettelijke toetsing. De beoordelingsresultaten komen, herleidbaar tot de brondata, beschikbaar door de gebruikte schematisaties, (beschrijving van de) gebruikte brondata en procesinformatie landelijk te ontsluiten. Zowel de vigerende toestand als de eerder bepaalde toestand worden via versiebeheer beschikbaar gesteld en kunnen worden vergeleken;
  2. Het veiligheidsoordeel van de beheerder te toetsen en daarbij te voorzien van procesinformatie en een conformiteitscheck (ILT);
  3. Op basis van de veiligheidsbeoordeling waterkeringen die niet voldoen aan de norm (als versterkingsproject) aan te melden bij het HWBP;
  4. De prioritering / programmering van de in het HWBP opgenomen waterkeringen als landelijk beeld beschikbaar te stellen;
  5. De voortgang van versterkingsprojecten (in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma) als landelijk beeld beschikbaar te stellen. 

In onderstaand schema zijn op hoofdlijnen de belanghebbende organisaties met hun kerntaken weergegeven en de belangrijkste applicaties, datastromen en informatieproducten die hierbij worden gebruikt.

Schema proces informatievoorziening Waterveiligheid

De gebruikers van het Waterveiligheidsportaal zijn:

  • De keringbeheerders (de waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de primaire waterkeringen;
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezichthouder op dit proces en checkt op conformiteit;
  • HWBP: Keringen of kunstwerken die versterkt moeten worden, kunnen door de keringbeheerders worden aangemeld bij het HWBP. Ook de voortgang van de versterkingen wordt door het HWBP gemonitord;
  • Het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) rapporteert aan het einde van de beoordelingsronde (2023) aan de bewindspersoon. 

De benodigde informatie binnen dit ketenproces wordt uitgewisseld via het Waterveiligheidsportaal. En met deze informatie is het mogelijk om via dit portaal een landelijk veiligheidsbeeld te creëren.

Werken met het Waterveiligheidsportaal 
De keringbeheerders kunnen de beoordelingsresultaten (uit het WBI) en onderliggende gegevens (zoals schematisaties) en beschrijvingen (zoals het logboek) “uploaden” in het Waterveiligheidsportaal en vervolgens toetsten aan de geldende normen. Daarna voert ILT de beoordeling van het proces en de conformiteitscheck uit in het portaal. Keringbeheerders kunnen projecten, die niet aan de normen voldoen, via het portaal als versterkingsprojecten aanmelden bij het HWBP. Mede op basis van gegevens in het Waterveiligheidsportaal stelt DGWB de landelijke rapportage van de beoordelingsronde op. Ook de prioritering en het uiteindelijke versterkingsprogramma (welke jaarlijks wordt vastgesteld) worden door het HWBP via het Waterveiligheidsportaal beschikbaar gesteld.

Account
Om te kunnen werken in het Waterveiligheidsportaal is een account nodig. Deze is, via het aanspreekpunt binnen de eigen organisatie, aan te vragen bij de IHW Servicedesk.

Open data
Het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW), waarin de ligging van de primaire keringen en de veiligheidsnormen zijn opgenomen, zijn volgens het open-databeleid te raadplegen en te downloaden vanaf het Waterveiligheidsportaal. Hetzelfde geldt voor het landelijk veiligheidsbeeld. Open Data dus! 

Opdrachtgever en meer informatie 
Het Waterveiligheidsportaal is door het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkeld in opdracht van de Stuurgroep HWBP.

Naar het Waterveiligheidsportaal