Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Sinds 2017 zijn hiervoor normen van kracht die zijn gebaseerd op de overstromingskans. Deze normen zijn opgenomen in de Waterwet. Voor deze normering is in 2017 ook is een nieuwe beoordelingssystematiek ontwikkeld. Die is opgenomen in het programma Beoordeling en OntwerpInstrumentarium (BOI) primaire waterkeringen. De prioritering en programmering van de versterkingsprojecten, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), sluiten aan op deze systematiek.

Aan de slag met het Waterveiligheidsportaal:

Waterveiligheidsportaal

Wat is het Waterveiligheidsportaal?

Het Waterveiligheidsportaal is een applicatie die het mogelijk maakt om informatie uit te wisselen tussen waterpartners over het beoordelen en versterken van waterkeringen. Bovendien kan met het Waterveiligheidsportaal op elk gewenst moment een landelijk beeld gegeven worden van de veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen.

  • De beoordelingsresultaten zijn publiek toegankelijk en worden ontsloten in samenhang met de gebruikte schematisaties, informatie over de gebruikte brondata en procesinformatie. Zowel de actuele toestand als een eerder bepaalde toestand zijn door middel van versiebeheer te raadplegen en te vergelijken.
  • Het veiligheidsoordeel van de beheerder kan worden getoetst en worden voorzien van procesinformatie en een conformiteitscheck (ILT).
  • Waterkeringen die op basis van de veiligheidsbeoordeling niet voldoen aan de norm (als versterkingsproject) kunnen worden gemeld bij het HWBP.
  • De prioritering, programmering en voortgang van versterkingsprojecten van waterkeringen (in het kader van het HWBP) kunnen worden geraadpleegd.

Werken in het Waterveiligheidsportaal

Het Waterveiligheidsportaal heeft een publiek toegankelijk deel waar open data wordt getoond en een beschermde omgeving waar niet-openbare data kan worden geraadpleegd. Om in de beschermde omgeving van het Waterveiligheidsportaal (WVP) te kunnen werken, heeft u een account nodig. Via de WVP-contactpersoon in uw organisatie kunt u een account aanvragen.

Weet u niet wie deze coördinator is? Of heeft u hulp of advies nodig?
Neem contact op met de
Servicedesk

De pagina’s in het Waterveiligheidsportaal zijn overzichtelijk ingedeeld. Onder de Help-knop rechtsboven op de pagina’s staan helpteksten in een wiki-omgeving. Ons advies is om deze helpteksten altijd te raadplegen als u aan de slag gaat in het WVP. In de helpteksten wordt uitgelegd hoe de pagina’s zijn opgebouwd en welke acties u op de pagina’s uit moet voeren.

Beeldmerk Waterveiligheidsportaal

Open data

Op de landingspagina van het Waterveiligheidsportaal (WVP) is aangegeven hoe open data wordt gedeeld. Dit gebeurt deels met de openbare viewer op dezelfde webpagina en deels met de webservices die zijn ontsloten via het Nationaal GeoRegister (NGR). Hyperlinks naar de verschillende open datasets zijn te vinden op de landingspagina.

Gebruikers van het Waterveiligheidsportaal

De volgende partijen wisselen informatie via het Waterveiligheidsportaal en kunnen hiermee een Landelijk Veiligheidsbeeld creëren:

  • De waterschappen en Rijkswaterstaat (de keringbeheerders) zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en versterking van de primaire waterkeringen.
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezichthouder op het beoordelingsproces en checkt op conformiteit van de uitgevoerde beoordelingen.
  • De Unie van Waterschappen kijkt mee in het WVP om op de hoogte te blijven van de voortgang van de beoordeling.
  • Het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB) rapporteert de beoordelingsresultaten aan het einde van de beoordelingsronden aan de bewindspersoon en gebruikt het WVP om op de hoogte te blijven van de voortgang.
  • Keringen of kunstwerken die versterkt moeten worden, kunnen door de keringbeheerders worden aangemeld bij de programmadirectie van het HWBP. Het HWBP programmeert versterkingsprojecten en ondersteunt ze, verleent subsidies en monitort de voortgang van de versterkingen.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!