Het Droogteportaal is een online informatieportaal waarin informatie wordt getoond over de actuele droogte in Nederland (met nadruk op de hoge zandgronden van Zuid-, Midden- en Oost- Nederland). De informatie betreft het weer (mate van neerslag) en geeft waterbeheerders inzicht in de impact van het gebrek aan neerslag op de bodem, het grondwater en de voeding van sloten, beken en grotere waterlopen. De informatie wordt bepaald op basis van dagelijkse veld- en grondwaterstandsmetingen.

De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) maakt gebruik van het Droogteportaal voor haar Droogtemonitor (Online Waterberichtgeving | Rijkswaterstaat (rws.nl)(externe link).

Aan de slag met het Droogteportaal:

Droogteportaal

Droogte in beeld

Droogte is meer dan alleen de afwezigheid van neerslag. Droogte is het resultaat van een uitzonderlijk droge periode die zolang duurt dat het normale hydrologische evenwicht verstoord raakt.

Het begint met de meteorologische droogte, die ontstaat door weinig regenval in combinatie met een (hoge) verdampingsvraag vanuit de vegetatie. Daarna volgen de bodemvochtdroogte en hydrologische droogte: de bovenste laag van het aardoppervlak (waarin planten wortelen) droogt uit, het grondwater daalt en daarmee tenslotte de voeding van sloten, beken en grotere waterlopen. Tot droogval aan toe. Een slechte landbouwoogst en het verlies van natuurwaarden kunnen het gevolg zijn.

Van bodemwater naar grondwater en oppervlaktewater duurt het steeds langer voordat de meteorologische droogte zichtbaar is. En in deze volgorde duurt het ook steeds langer voordat een compartiment is hersteld van een droogte, zeker als een bodemgrondwatersysteem diep is.

Voor een goed begrip van de droogte moet elk compartiment in beeld zijn. Om goed inzicht te krijgen in hoe droog het daadwerkelijk is, zijn lange tijdreeksen van metingen cruciaal, liefst met een meetperiode van 25 à 30 jaar. In het Droogteportaal worden gestandaardiseerde indexen getoond voor elke variabele, waardoor een onderlinge vergelijking tussen verschillende compartimenten en locaties mogelijk wordt. De gestandaardiseerde indexen zijn momenteel bepaald voor:

  • Neerslag (SPI, McKee et al., 1993);
  • Neerslag minus referentiegewas-verdamping volgens Makkink, het zogenaamde (potentieel) neerslagtekort (SPEI, Vicente-Serrano et al., 2010);
  • Grondwater (SGI, Bloomfield and Marchant, 2013).

Voor bodemvocht en -afvoeren zijn nog geen indexen berekend, omdat de beschikbare meetreeksen te kort zijn en/of de kwaliteit van de data onvoldoende is.

In het Droogteportaal vindt u ook de resultaten van het onderzoek ‘Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland’ in verschillende rapporten.

Ontwikkeling en beheer

Het Droogteportaal is in opdracht van de Projectgroep Droogte Hoge Zandgronden ontwikkeld door een samenwerking van KnowH2O, Stellaspark en KWR onder leiding van de provincie Noord-Brabant. Het project is gefinancierd door de waterschappen en provincies met hoge zandgronden en het Rijk.

In april 2022 heeft het Informatiehuis Water namens provincies en waterschappen het beheer van het Droogteportaal overgenomen van de Projectgroep Droogte Hoge Zandgronden.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!