Als Informatiehuis Water beheren en onderhouden we diverse informatiesystemen. Deze informatiesystemen zijn gericht op het verbeteren van de informatiestromen tussen waterbeheerders ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. De Aquo-standaard(externe link) vormt de basis voor het eenduidig uitwisselen van informatie over water.

Momenteel beheren en onderhouden wij onderstaande informatiesystemen.

Aquo-kit

Voor het toetsen en beoordelen van chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterbeheerders gebruiken Aquo-kit voor hun rapportages ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Ook kunnen zij Aquo-kit gebruiken voor eigen rapportagedoeleinden.

Waterkwaliteitsportaal

Op dit portaal vindt u landelijke overzichten van de Nederlandse waterkwaliteit. Voor de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks waterkwaliteitsgegevens op bij de waterbeheerders. De ingewonnen data brengt het Informatiehuis Water samen tot de informatieproducten die u op het Waterkwaliteitsportaal kunt inzien. 

Waterveiligheidsportaal

Voor het uitwisselen van informatie over de beoordeling en versterking van de primaire waterkeringen. Dit portaal wordt gebruikt door keringbeheerders bij de waterschappen en Rijkswaterstaat en door de Inspectie Leefomgeving & Transport en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op het Waterveiligheidsportaal kunt u ook het Landelijk Veiligheidsbeeld raadplegen.

ROR-portaal

Voor het beheren van informatie over maatregelen tegen overstromingsrisico's beheren. In dit maatregelenportaal voor de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's worden maatregelen in preventiesfeer, vanuit de ruimtelijke ordening en de calamiteitenbeheersing verzameld. Dit portaal wordt door de waterbeheerders gebruikt.