Landelijk Veiligheidsbeeld

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze veiligheid achter de Nederlandse dijken. Sinds 2010 werkt Nederland in het Deltaprogramma aan de bescherming tegen overstromingen. In de nieuwe veiligheidsnormen voor de primaire keringen, die sinds 2017 wettelijk van kracht zijn, wordt daar rekening mee gehouden.

Waterveiligheid in beeld

De waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) staan voor een grote landelijke versterkingsopgave die in 2050 moet zijn afgerond. Sinds 2017 zijn hiervoor normen van kracht die zijn gebaseerd op de overstromingskans. De voortgang van deze opgave wordt gemonitord in beoordelingsrondes.

In januari 2023 werd de 1e Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans van primaire waterkeringen (LBO-1, 2017-2022) afgerond. Hierin beoordeelden de waterschappen en Rijkswaterstaat de Nederlandse primaire waterkeringen volgens de nieuwste, strengere veiligheidsnormen die in 2050 gelden. Alle waterkeringsbeheerders hebben hun beoordelingsrapportages succesvol via het Waterveiligheidsportaal kunnen aanbieden bij de toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).
In juni 2023 publiceerde de ILenT een feitelijke rapportage over de beoordelingsresultaten. Op basis hiervan stuurde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op woensdag 8 november 2023 het Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterkeringen naar de Tweede Kamer.

In 2023 is de 2e Landelijke Beoordeling van Primaire Waterkeringen Overstromingskansen (LBO-2) gestart. Ook tijdens deze nieuwe beoordelingsronde functioneert het Waterveiligheidsportaal (WVP) als uitwisselingsportaal van de beoordelingsinformatie tussen de keringbeheerders, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het publiek.

Waterkwaliteitsportaal > Landelijk Veiligheidsbeeld

Het Waterveiligheidsportaal is een applicatie die het mogelijk maakt om op elk gewenst moment een landelijk beeld te geven van de status van de primaire waterkeringen ten opzichte van de wettelijke norm.

Met het Waterveiligheidsportaal wordt de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland ondersteund. De landelijke kaartbeelden van het Landelijk Veiligheidsbeeld zijn actueel en in lijn met de rapportage van het ministerie van I&W. De informatie die in het Waterveiligheidsportaal is opgenomen, is herleidbaar en onweerlegbaar vastgelegd.

Een belangrijk bijkomend voordeel is dat met de gestandaardiseerde opslag van gegevens in het Waterveiligheidsportaal een schat aan gegevens over onze 3500 kilometer aan waterkeringen beschikbaar is gekomen. Bijvoorbeeld over specifieke kenmerken en faalmechanismen van dijklichamen. Dit biedt inzicht en een impuls voor onderzoek en innovatie.

Onze Servicedesk staat voor je klaar

Heb je een vraag? Of heb je ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!