2e Beoordelingsronde primaire waterkeringen met vernieuwd Waterveiligheidsportaal

In 2023 is hard gewerkt aan de vernieuwing van het Waterveiligheidsportaal (WVP). De applicatie is functioneel geactualiseerd. Hierdoor sluit het WVP nu beter aan op de werkprocessen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en op de nieuwe beoordelingsronde. Het portaal is ook technisch geüpdatet en daardoor weer helemaal toekomstbestendig. De vernieuwing van de landelijke kaartbeelden in mei 2023 was het eerste concrete resultaat van de vernieuwingsopgave. Nu wordt toegewerkt naar een grote nieuwe release in april 2024.

De vernieuwing van het Waterveiligheidsportaal was een intensief traject voor Albert Mulder (projectleider WVP) en Joost van der Hammen (inhoudelijk betrokken bij het begeleiden van de functionele aanpassingen en de afstemming met gebruikers). En nog steeds, ook al is de livegang van de grote release in zicht. Gelijktijdig zijn zij zich ervan bewust dat het werken met het Waterveiligheidsportaal voor veel keringbeheerders geen dagelijkse kost is. Zij hechten er dan ook veel waarde aan om gebruikers nu goed te informeren en te ondersteunen.

Normeren > beoordelen > versterken

De ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal is in 2017 gestart om informatiestromen soepeler te laten lopen en werkprocessen efficiënter te kunnen inrichten. Het doel was een instrument te realiseren dat waterkeringbeheerders ondersteunt in hun taken, van hun dagelijkse zorgplicht tot de beoordeling en versterking van dijken.

Joost, betrokken vanaf de eerste dag, vertelt: “Dijkversterkingen, en de financiering ervan, vinden plaats op basis van beoordelingsresultaten. In de beoordelings- en versterkingsprocessen wordt veel data uitgewisseld. Zowel tussen keringbeheerders onderling als tussen keringbeheerders en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en tussen keringbeheerders en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Het Waterveiligheidsportaal heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van die informatie-uitwisseling. Alle data hoeven maar 1x te worden aangeleverd en resultaten zijn herleidbaar. Informatie is voortdurend beschikbaar voor alle betrokkenen in de keten. Daardoor kan snel en op ieder moment teruggezien worden op basis van welke informatie een besluit is genomen.”

Het Waterveiligheidsportaal is erop gericht 3 dingen goed te regelen: 1) het normeringsproces (het in kaart brengen van de ligging van de primaire keringen), 2) het beoordelingsproces (onder meer voor rapportage van een landelijk beeld aan de Tweede Kamer) en 3) het versterkingsproces (waaronder de subsidieverlening).

Een vernieuwd portaal

In 2023-2024 is gewerkt aan de vernieuwing van het Waterveiligheidsportaal. Waarom was dat nodig?

De 1e Beoordelingsronde liep van 2017 tot 2023. Op basis van evaluatieresultaten is de beoordelingssystematiek voor de 2e Landelijke Beoordelingsronde aangepast. Ook de rol van het Waterveiligheidsportaal in de eerste ronde is geëvalueerd. Daarnaast zijn in die 6 jaar diverse gebruikerswensen en verbetersuggesties verzameld en was de software waarmee het Waterveiligheidsportaal is gebouwd aan vernieuwing toe. Genoeg redenen om het Waterveiligheidsportaal flink te vernieuwen zodat ook in de 2e Beoordelingsronde weer optimale inzet mogelijk is en dezelfde ondersteuning geboden kan worden.

Albert: “Het Waterveiligheidsportaal heeft in de 1e Beoordelingsronde z’n toegevoegde waarde echt bewezen. Zowel HWBP als wij willen er graag mee door. Om tegemoet te komen aan alle eisen en wensen én er een toekomstbestendig portaal van te maken was een inhoudelijke en technische renovatie nodig en belangrijk.”

De laatste fase!

Albert: “Het grote programmeren is gedaan, we zijn nu volop aan het testen met de nieuwe modules en verbeteringen aan het doorvoeren. Alles staat op groen om in april live te gaan!”

De belangrijkste verandering in het vernieuwde Waterveiligheidsportaal zit in de beoordelingsmodule en de ondersteuning van de werkprocessen van het HWBP. Gelijktijdig is de look en feel gebruiksvriendelijker geworden. Ook is het nu bijvoorbeeld mogelijk om grote bestanden uit te wisselen (van 500 MB naar 2GB) en is een notificatiemodule toegevoegd.

Op 16 januari was er een Gebruikersdag Waterveiligheidsportaal voor iedereen die werkzaam is bij een stakeholder (keringbeheerder, ministerie, Inspectie Leefomgeving en Transport, Programmadirectie HWBP) en zich bezighoudt met de beoordeling en versterking van primaire waterkeringen. Het doel was om de deelnemers kennis te laten maken met de nieuwe look en feel van het Waterveiligheidsportaal, hen op een interactieve manier kennis te laten maken met de aangepaste modules en om wensen voor de toekomst te horen.

Joost: “Daar hebben we goede feedback opgehaald. Bijvoorbeeld om terminologie beter te laten aansluiten op interne werkprocessen. En we hebben de deelnemers uitgenodigd om te helpen met testen. Want de feedback van gebruikers is cruciaal voor het draagvlak en succes van het WVP!”

Na de livegang in april volgt in het najaar weer een gebruikersbijeenkomst. Daar kunnen dan de eerste ervaringen met het vernieuwde portaal worden uitgewisseld. Albert: “Bovendien kan iedereen die geïnteresseerd is in het Waterveiligheidsportaal ons op 28 maart aanspreken op de Waterinfodag in ’s-Hertogenbosch en op de Dijkwerkersdag in Nieuwegein.”

Ontzorgen

Albert en Joost kijken uit naar de livegang en verwachten dat het vernieuwde portaal precies gaat doen waar het voor bedoeld is: ontzorgen.

Het instrument is (bijna) klaar, de andere sleutel tot succes ligt bij de keringbeheerders zelf. Joost: “Bronhouderschap is een belangrijk uitgangspunt. Degene die data ontsluit is verantwoordelijk voor de juistheid ervan, daar moeten anderen niet in rommelen. Keringbeheerders hebben er heel veel baat bij als er op landelijke kaartbeelden geen inconsistenties staan over hun keringen. Want wat in het Waterveiligheidsportaal staat is de waarheid waar alles op gebaseerd wordt en dus ook belangrijk in je dagelijkse waterkeringszorg!”

De vernieuwing van het Waterveiligheidsportaal wordt uitgevoerd in opdracht van het Programmabestuur HWBP. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van het Informatiehuis Water in nauwe samenwerking met de Programmadirectie HWBP en Rijkswaterstaat CIV. De technische ontwikkeling en beheer van het WVP is uitbesteed aan de Deltacombinatie via de raamovereenkomst voor applicatiediensten van Rijkswaterstaat.

Albert Mulder
Albert Mulder | projectleider WVP Informatiehuis Water | gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat (WVL)
Joost van der Hammen
Joost van der Hammen | Informatieanalist waterveiligheid | gedetacheerd vanuit Nelen & Schuurmans