Op donderdag 25 mei 2023 is een nieuwe release van het Waterveiligheidsportaal (WVP) gepubliceerd. In deze release is het publieke deel van het WVP geactualiseerd. Tegelijkertijd is dit het eerste tastbare resultaat van de vernieuwing van het WVP die dit jaar plaatsvindt.

Vernieuwing landelijke kaartbeelden

In de periode 2017 - 2023 is de eerste Landelijke Beoordeling primaire waterkeringen op basis van Overstromingskansen (LBO1) uitgevoerd. Tijdens deze beoordelingsronde functioneerde het WVP als uitwisselingsportaal van de beoordelingsinformatie tussen de keringbeheerders, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en publiek. De ILT heeft op basis van de beoordelingen een landelijke rapportage opgesteld. Deze rapportage is eind mei met de Eerste en Tweede Kamer gedeeld. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat werkt nu aan een breder Landelijk Veiligheidsbeeld met context bij en duiding van deze rapportage. Het Landelijk Veiligheidsbeeld wordt dit najaar aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In de nieuwe release zijn de landelijke kaartbeelden in lijn gebracht met de rapportage van de ILT en zijn de voorbereidingen getroffen om het beoordelingsproces in de tweede beoordelingsronde (LBO2) op eenzelfde manier te gaan ondersteunen.

Vernieuwing Waterveiligheidsportaal

De vernieuwing van de landelijke kaartbeelden is het eerste concrete resultaat van de vernieuwing van het Waterveiligheidsportaal. In 2023 vindt een grote technische update plaats en wordt het WVP functioneel geactualiseerd. Specifiek betekent de functionele actualisatie dat het WVP gereed wordt gemaakt voor LBO2 en weer aansluit bij de werkprocessen prioriteren en programmeren en subsidieverlening van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De vernieuwing van het WVP wordt uitgevoerd in opdracht van het Programmabestuur HWBP. Het project wordt uitgevoerd onder leiding van het Informatiehuis Water in nauwe samenwerking met de programmadirectie HWBP en Rijkswaterstaat CIV. De technische ontwikkeling en beheer van het WVP is uitbesteed via de raamovereenkomst voor applicatiediensten van Rijkswaterstaat aan de Deltacombinatie.