Het Informatiehuis Water (IHW) heeft een eigen bestuur en daarnaast staan we onder leiding van directeuren vanuit de drie samenwerkende organisaties: Rijkswaterstaat (namens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), de Unie van waterschappen (namens de waterschappen) en het Interprovinciaal Overleg (namens de provincies).

Het bestuur besluit over strategische hoofdlijnen, zoals scope, tijd en geld. Twee maal per jaar komt het bestuur bijeen.

Het directeurenoverleg (DO)gaat over de dagelijkse aansturing van het IHW. Naast de reguliere leden nemen ook twee adviserende leden deel aan het DO. Het DO komt eens in de zes weken bijeen.

Hieronder stellen de leden van het bestuur en het directeurenoverleg zich voor.

Toine Poppelaars

Toine Poppelaars

Functie: voorzitter bestuurlijk overleg

Toine Poppelaars heeft namense de waterschappen zitting in het bestuurlijk overleg.

Quote: We werken aan een verbetering van de informatievoorziening en -veiligheid rondom het thema water, ieder vanuit zijn eigen professie en omgeving. Maar samen staan we sterker in het Informatiehuis Water!

Vacant

Functie: lid bestuurlijk overleg namens de provincies

Roeland-allewijn

Roeland Allewijn

Functie: lid bestuurlijk overleg

Roeland Allewijn heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het bestuurlijk overleg.

Quote: Het IHW was bij de oprichting z'n tijd vooruit als het gaat om samenwerking tussen waterbeheerders met een evenwichtige financiering van een gezamenlijke opdracht. Daarnaast is het belang van een goede informatiebasis met kwaliteitsborging van data ook een goede basis gebleken voor bijvoorbeeld het digitale stelsel van de Omgevingswet en de informatiehuizen die hierbij horen. Ik ben ervan overtuigd dat het IHW nog meer voor de waterwereld gaat betekenen dan het nu al doet.

Martin Kuipers

Martin Kuipers

Functie: voorzitter directeurenoverleg

Martin Kuipers heeft namens de waterschappen zitting in het directeurenoverleg.

Quote:  Een afzonderlijk waterschap, een afzonderlijke provincie en ook Rijkswaterstaat alleen, kan een aantal zaken niet realiseren zonder samenwerking te zoeken. Om tot landelijke informatiebeelden te komen over water, is het goed en noodzakelijk dat we dit dus samen realiseren binnen het Informatiehuis Water, kwalitatief hoogwaardig en tegen de maatschappelijk laagste kosten. Ik wil vanuit mijn rol een positieve bijdrage leveren aan het succes van deze informatieketen.

Henry Meijdam

Henry Meijdam

Functie: lid directeurenoverleg

Henry Meijdam heeft namens de provincies zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Het Informatiehuis Water zorgt voor droge voeten binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet. 

Karin Middeljans

Karin Middeljans

Functie: lid directeurenoverleg

Karin Middeljans heeft namens de Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Het Informatiehuis Water is een voorbeeld van hoe we in Nederland met alle waterbeheerders informatie verzamelen en delen. Ik vind het een ‘groot goed’ dat we vanuit een landelijk perspectief betrouwbare informatie over ‘ons’ water kunnen publiceren en rapporteren.    

Wim Hoogenboom

Wim Hoogenboom

Functie: adviseur directeurenoverleg

Wim Hoogenboom heeft namens Rijkswaterstaat zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Water stroomt van hoog naar laag. Water laat zich niets gelegen liggen aan onze beheergrenzen. Om te zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water is het delen van informatie over het water voor alle beheerders noodzakelijk. Het Informatiehuis Water is een belangrijke speler om het delen van informatie te stimuleren en te realiseren. Daar draag ik graag aan bij.

Gerard Smits

Gerard Smits

Functie: adviseur directeurenoverleg

Wim Hoogenboom heeft namens de waterschappen zitting in het directeurenoverleg.

Quote: Water houdt zich niet aan grenzen die door de mens worden geschapen, of dit nu polder-, gemeente-, provincie- of landsgrenzen zijn. Willen we in een stroomgebied kunnen genieten van het water, omdat het altijd beschikbaar en schoon is? Dan moeten we hierover met alle partijen die daar invloed op hebben, afspraken maken. En daarvoor heb je betrouwbare informatie nodig. Het Informatiehuis Water zorgt samen met waterbeheerders voor deze uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.

Ruud Kersten

Ruud Kersten

Functie: secretaris bestuurlijk en directeurenoverleg

Ruud Kersten heeft namens het Informatiehuis Water zitting in het bestuurlijk en in het directeurenoverleg.