Circa een jaar geleden, op 6 april 2022, werd Vincent Lokin de voorzitter van het bestuurlijk overleg Informatiehuis Water. We vroegen hem hoe hij nu tegen het Informatiehuis Water aankijkt, wat zijn indruk is van haar toegevoegde waarde in de watersector. En welke uitdagingen hij signaleert.

“Mijn indruk van het Informatiehuis Water is die van een mooie, stille motor, die lekker draait,” zegt Vincent. “Waar professionele en betrouwbare mensen zeer geëngageerd met hun werk bezig zijn. Die transparantie als basis hebben en waar niks schimmigs gebeurt. Ik vind de samenwerking van het Informatiehuis Water met de partners plezierig om te zien. Als er voorstellen komen, zijn die altijd goed voorbereid en afgestemd met de partners. Daar kunnen we dan als bestuurders alleen maar op zeggen ‘ja, dat is logisch’. Dat werkt heel prettig.”

Vincent Lokin: “Ik heb enorm veel waardering voor de groep mensen die binnen het Informatiehuis Water bezig is, die relatief weinig staat te shinen, maar die het ondertussen wel regelt in het belang van het collectief. Top!”

Voordat Vincent Lokin de rol van voorzitter BO bekleedde, was hij zich niet echt bewust van wat het Informatiehuis Water doet en betekent. “Maar bestuurders weten van wel meer dingen niet hoe het precies zit,” zegt hij. “Dat is niet erg, integendeel, ik zou inhoudelijke zaken zoveel mogelijk onder onze bestuurlijke radar willen houden en vertrouwen op onze ambtenaren. Pas als er issues spelen die te maken hebben met de manier waarop wij onze informatie hebben georganiseerd of uitwisselen, dán komen er haakjes naar het Informatiehuis Water en pakken we onze rol.”

“Als het werkt, vindt iedereen dat normaal. En als het niet werkt is de wereld te klein. Zo is het ook bij het Informatiehuis Water,” zegt Vincent. “Het belangrijkste is dat bestuurders weten dat data-uitwisseling bij het Informatiehuis Water in goede, veilige, betrouwbare handen is.”

Belangrijkste toegevoegde waarde voor de watersector

Vincent: “Het belangrijkste is dat we binnen de watersector één taal spreken. Dat we zorgen dat we het allemaal over precies hetzelfde hebben en dat bestanden en systemen optimaal op elkaar aansluiten. Zodat met name de grote waterbeheerders - waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat – daar waardevolle informatie uit kunnen halen. Hierdoor wordt het Nederlands waterbeheer kwalitatief echt beter.”

“En een tweede belangrijk punt is efficiency. Als we allemaal onze eigen databases bouwen en informatie genereren heb je veel meer beheer- en onderhoudskosten en het gaat nooit op drie plaatsen hetzelfde. Dat geeft niet het risico, maar de garantie op ruis en dat kunnen we ons niet permitteren in dit kleine landje. Samenwerking is essentieel.”

Belangrijkste bestuurlijke aandachtspunten voor komende jaren

Vincent: “Allereerst zal het data gedreven werken en dus samenwerking op een klein geografisch oppervlak alleen maar intensiever worden. Zowel op het gebied van waterkwaliteit en van waterveiligheid als in toenemende mate op het gebied van wateroverlast en droogte.”

“Op het gebied van waterkwaliteit ligt alle aandacht nu natuurlijk bij de rapportage voor de Kaderrichtlijn Water. Jarenlang was dat iets dat zich ver aan de horizon bevond, maar inmiddels is het heel concreet en zitten we nog maar 4 jaar van de eindstreep. Het is het erop of eronder en de opgave is ‘erop’. Dat vereist betrouwbare data en daarin is het Informatiehuis Water een belangrijke speler met onder meer de jaarlijkse Landelijke Enquête Waterkwaliteit en het Waterkwaliteitsportaal. Daarmee zorgen we voor een integraal beeld waar alle partijen van kunnen zeggen ‘daar herken ik mij in’. Er is geen discussie over de kwaliteit van de data.”

“Daarnaast hebben de onderwerpen op het gebied van waterveiligheid alles te maken met klimaatverandering. Een thema waarvan we vroeger dachten dat het een risico was, maar dat nu een zekerheid is. De vraag is alleen hoe hard en snel het zal gaan, maar dat we als waterbeheerders ons beste beentje voor moeten zetten is evident. En hier geldt helemaal; niemand kan het alleen, je moet samenwerken.”

Kortom, er spelen grote krachten die samenwerking onontkoombaar maken. Vincent: “Als het Informatiehuis Water er nog niet was, zouden we het nu moeten oprichten en nu het er is, moeten we het vooral in stand houden. Ik denk dat de hoeveelheid werk die naar het Informatiehuis Water gaat niet minder zal worden.”

Een ander belangrijk aandachtspunt vindt Vincent Lokin dat de drie grote waterbeheerders - provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat - het Informatiehuis Water de bestuurlijke aandacht moeten blijven geven die nodig is. “Je hebt wel eens de neiging om over dingen die goed gaan te denken ‘dat draait wel’,” zegt hij, “maar het draait omdat we er capaciteit en deskundigheid in stoppen. Het draait omdat onze achterban voldoende aangehaakt is en omdat we ons iets gelegen laten liggen aan de afspraken die we maken. Daar moeten we als bestuurders bovenop blijven zitten. Er zijn misschien andere onderwerpen die veel aandacht nodig hebben, maar we moeten niet vergeten dat het Informatiehuis Water een van de knooppunten is van een goed functionerend watersysteem. En dat we daarvoor bestuurlijk goed aandacht voor moeten hebben in de stuurgroep, ervoor moeten zorgen dat de randvoorwaarden er zijn. En dat als die er niet zijn, dat we die snel regelen. Dat is essentieel.”

15 maart - waterschapsverkiezingen

Vincent Lokin is naast voorzitter van het bestuurlijk overleg (BO) Informatiehuis Water, ook bestuurslid Financiën en Digitalisering bij de Unie van Waterschappen en lid van het dagelijks bestuur bij waterschap De Dommel. Kunnen de waterschapsverkiezingen van 15 maart impact hebben op de rollen die hij vervult?

Vincent: “Mijn stoel in het algemeen bestuur bij waterschap De Dommel is gegarandeerd want het is een geborgde zetel. Maar na de verkiezingen gaat er natuurlijk een krachtenspel ontstaan; de formatie. Het zal in de praktijk nog wel een paar weken duren voordat de nieuwe contouren zichtbaar zijn, maar het is spannend wat er gaat gebeuren. Mijn rol bij De Dommel is daarvan afhankelijk en ook mijn rol bij de Unie van Waterschappen. Dus over 2 maanden ben ik óf ambteloos burger óf ik ben druk met dezelfde dingen als nu. Ik ben heel benieuwd!

Vincent Lokin