Wijzigen PFAS-parameters in Aquo-standaard; denk mee!

Door SGS  (laboratorium voor chemische analyses) en Rijkswaterstaat is een voorstel ingediend om de algemeen gangbare afkorting en naamgeving voor PFAS-verbindingen in de Aquo-standaard op te nemen en de code en/of omschrijving van bestaande PFAS-verbindingen te wijzigen. Wij willen dit wijzigingsvoorstel graag bij een zo groot mogelijke gebruikersgroep toetsen zodat wij een breed gedragen voorstel kunnen indienen bij het CCvD-D.

Wij nodigen iedereen die gebruik maakt van de Aquo-standaard en inhoudelijk betrokken is bij de meting van PFAS-verbindingen van harte uit om deel te nemen aan een online gebruikersconsultatie op 23 april.

Meer informatie en aanmelden

Aanleiding van het wijzigingsvoorstel

In de Aquo-standaard zijn al veel PFAS-verbindingen opgenomen en er worden ook nog regelmatig wijzigingsvoorstellen ingediend om PFAS-verbindingen toe te voegen. Bij de aanvraag is vaak (nog) niet een (inter-)nationaal gangbare afkorting (=code) en naamgeving (=omschrijving) bekend. Volgens onze praktijkrichtlijn wordt de IUPAC-naam gehanteerd en op basis daarvan wordt de code vastgesteld (volgens de regels in diezelfde praktijkrichtlijn).

Door de indieners van het wijzigingsvoorstel is opgemerkt dat het nu bij de beoordeling van PFAS-rapportages in diverse rapporten, zowel nationaal als internationaal, niet voor iedereen duidelijk is om welke PFAS-verbindingen het gaat.

De indieners hebben nadrukkelijk NIET de wens om nieuwe ID's aan te maken van parameters waarbij de code wordt gewijzigd. Dit levert namelijk problemen op bij systemen van (sommige) gebruikers. 

We stellen prijs op jouw feedback!

De Aquo-standaard wordt beheerd en onderhouden op basis van de wensen van gebruikers. De standaard wijzigingsprocedure houdt in dat gebruikers wijzigingsvoorstellen indienen en dat het Aquo-team van het Informatiehuis Water beoordeelt of die passen binnen de standaard. Expertgroepen en Technische werkgroepen, waarin gebruikers zijn vertegenwoordigd, helpen en adviseren daarbij. Wijzigingsvoorstellen met een grote en middelgrote impact worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden (CCvD-D) voordat ze doorgevoerd worden.

In dit geval gaat het om een wijzigingsvoorstel met grote impact. Normaal wijzigen we geen codes van een bestaand ID omdat dit verwarring gaat opleveren. Wij willen dan ook graag bij zoveel mogelijk gebruikers van de Aquo-standaard toetsen of een uitzondering daarop in dit geval gerechtvaardigd is.

We stellen het dus enorm op prijs als je deelneemt aan de gebruikersconsultatie zodat we ook jouw feedback kunnen meenemen!