Begin mei is de lijst met dieren- en plantensoorten in Aquo-kit in overeenstemming gebracht met de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN). Voorafgaand en tijdens deze update zijn door het Informatiehuis Water validaties ontwikkeld en uitgevoerd om de consistentie van de TWN-lijst en de Aquo-kit te controleren en de impact op de KRW-maatlatten beter te kunnen inschatten. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt onder meer de bescherming en verbetering van aquatische ecosystemen en duurzaam gebruik van water. Oppervlaktewateren moeten daarom een goede ecologische toestand bereiken. De goede ecologische toestand en de overige kwaliteitsklassen zijn uitgewerkt in KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen. Deze maatlatten bevatten lijsten van indicatorsoorten die zijn opgenomen in Aquo-kit om de biologische waterkwaliteit te kunnen beoordelen. 

Aanleiding TWN-update 

Sinds juni 2020 waren de soortenlijsten in Aquo-kit niet meer geüpdatet aan de Taxa Waterbeheer Nederland (TWN), een enkele uitzondering daargelaten. Dat kwam doordat onduidelijk was of dit invloed kon hebben op de ecologische toestandsbepaling en zo ja, welke invloed. Eind vorig jaar bestonden hiervoor nog geen procesafspraken tussen de beheerders van de TWN, de beheerders van de KRW-maatlatten en het beheerteam Aquo-kit. Dat Aquo-kit niet up-to-date was, had tot gevolg dat gebruikers biotaxa met de meest actuele TWN-naam niet in Aquo-kit konden importeren. 

Inmiddels zijn die procesafspraken gemaakt. Op 30 maart 2023 vond een door Rijkswaterstaat georganiseerde expertsessie plaats waarin de impact van wijzigingen in de TWN-soortenlijsten op de KRW-maatlatten zijn besproken. Met als uitgangspunt dat de KRW-maatlatten tot 2027 niet worden aangepast. Op basis van deze afspraken kon het Informatiehuis Water de lijst met taxa in Aquo-kit bijwerken. 

Wat houdt de TWN-update in Aquo-kit in? 

De soortenlijst van organismen in het om het watersysteem (en dan specifiek de soorten uit kwaliteitselementen fytoplankton, waterflora, macrofauna en vis) in Aquo-kit komt nu overeen met de TWN-lijst van 31 maart 2023. Alle indicatorsoorten met TWN-statuscode=20 (synoniem) zijn vervangen door de voorkeursnaam. En er zijn een aantal nieuwe vissoorten toegevoegd aan somparameter ‘Vissen’. Verder zijn wat kleine foutjes hersteld in zowel Aquo-kit als de KRW-maatlatten zelf. De inhoud van de bijlagen in de nieuwe KRW-maatlatdocumenten komen nu weer overeen met de gegevens en overzichten in Aquo-kit. 

Wat betekent dit voor toetsingen? 

De verwachting is dat de impact van deze update ten opzichte van de periode vóór juni 2020 minimaal zal zijn. Maar er is natuurlijk altijd een kleine kans dat de aanpassing toch een geringe verandering in de toetsresultaten met zich meebrengt. Daarom adviseren we alle waterbeheerders die gebruik maken van Aquo-kit om altijd het logbestand van de import van biologische meetwaarden EN de inhoud van de huidige TWN te controleren!