De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. In 2000 hebben de landen uit de Europese Unie (EU) deze richtlijn vastgesteld. Al het water in Nederland moet in 2027 een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. En er moet redelijk eenvoudig drinkwater van te maken zijn. De KRW is ook in de Nederlandse Waterwet opgenomen.

De Nederlandse waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) moeten maatregelen nemen om te zorgen voor chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Zij moeten hierover rapporteren aan de Europese Unie. Het Informatiehuis Water ondersteunt hen daarbij.

KRW Spoorboekje

Om tijdig kwalitatief hoogwaardige KRW-rapportages te kunnen maken, is een goede planning noodzakelijk. Wij maken daarom jaarlijks een handig hulpmiddel voor waterbeheerders: het KRW Spoorboekje. In het KRW Spoorboekje is voor elke informatiestroom beschreven wie wanneer welke watergegevens moet aanleveren en welke procedure of werkwijze daarbij gebruikt wordt.

Het Informatiehuis Water heeft hierin een coördinerende taak. Dat wil zeggen dat wij in de meeste gevallen de waterbeheerders een instructie geven hoe en wanneer bepaalde gegevens aangeleverd moeten worden.

Het KRW Spoorboekje wordt jaarlijks geactualiseerd:

KRW Spoorboekje 2023

KRW-toestandsbeoordeling

De toestand van de KRW-oppervlaktewaterlichamen wordt elk jaar door de waterbeheerders beoordeeld. Bij grondwater vindt elke 6 jaar een formele KRW-toestandsbeoordeling plaats en tussentijds, na 3 jaar, een 'KRW-tussentoets'.

Waterbeheerders maken hiervoor gebruik van de Aquo-kit; een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus van waterkwaliteitsbeleid. Gebruikers kunnen met de Aquo-kit fysisch-chemische en biologische monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

Aan de slag met de KRW-toestandsbeoordeling:

KRW-toestandsbeoordeling

KRW-werksessies

In het voorjaar organiseert het Informatiehuis Water werksessies waarmee de waterbeheerders zich kunnen voorbereiden op de rapportage. Deze werksessies richten zich op het met elkaar uitvoeren van chemische en biologische KRW-toetsingen en beoordelingen in de Aquo-kit. Daarnaast is er aandacht voor eventueel gewijzigde uitgangspunten voor de KRW-beoordeling.

In handleidingen en stappenplannen wordt bovendien beschreven hoe informatie geactualiseerd of aangeleverd moet worden. Als waterbeheerders meer ondersteuning nodig hebben, worden werksessies, (online) vragenuurtjes of consultatierondes georganiseerd.

Stroomgebiedbeheerplannen

In de Kaderrichtlijn Water is ook vastgelegd dat Stroomgebiedbeheerplannen moeten worden opgesteld. Hierin worden watersystemen, doelen en maatregelen beschreven.

Waterbeheerders en het Informatiehuis Water zorgen samen voor tijdige en betrouwbare informatie over de Kaderrichtlijn Water door gegevens te inventariseren en te ontsluiten via het Waterkwaliteitsportaal > KRW(externe link).

In het Waterkwaliteitsportaal vindt u KRW-bronbestanden, KRW-factsheets, SGBP-achtergronddocumenten en -kaarten.

Onze Servicedesk staat voor u klaar

Heeft u een vraag? Of heeft u ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Servicedesk van het Informatiehuis Water!