Het Informatiehuis Water heeft persoonsgegevens van jou verzameld. Welke rechten heb je met betrekking tot die persoonsgegevens? Je kunt het Informatiehuis Water vragen welke persoonsgegevens het van jou heeft verzameld en je kunt het Informatiehuis Water vragen onjuiste of niet actuele persoonsgegevens van jezelf te verbeteren of te verwijderen.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor meer informatie over je rechten en over hoe het Informatiehuis Water met je persoonsgegevens omgaat kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG): FunctionarisGegevensbescherming@hetwaterschapshuis.nl.

Bij de FG kun je ook een klacht indienen als je denkt dat het Informatiehuis Water niet op de juiste manier omgaat met je persoonsgegevens.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het Informatiehuis Water is formeel verantwoordelijk voor het op de juiste manier omgaan met jouw persoonsgegevens. Natuurlijk staat het je vrij om ook het dagelijks bestuur te benaderen als je vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop het Informatiehuis Water met je persoonsgegevens omgaat. Gebruik daarvoor de volgende contactgegevens:

Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Inzage

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die het Informatiehuis Water (via de website) van jou heeft verzameld.

Verbetering en verwijdering

Je hebt recht op verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens als deze niet juist (meer) zijn, of als de verwerking van deze persoonsgegevens niet (meer) nodig is.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen het feit dat het Informatiehuis Water (via de website) persoonsgegevens van jou heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als het Informatiehuis Water je persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van jezelf of anderen.

Recht op beperking

Je hebt recht op het tijdelijk niet gebruiken van je gegevens door het Informatiehuis Water.

Dit recht heb je in de volgende situaties:

  • in afwachting van de beoordeling van een verzoek om verbetering of van een bezwaar;
  • als je gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden maar je dit niet wenst;
  • als het Informatiehuis Water de gegevens niet langer nodig heeft maar jij nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de door jou aan het Informatiehuis Water verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Je mag de door jou terugontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die het Informatiehuis Water verwerkt op grond van jouw toestemming.

​​​​​​​Recht om de ooit gegeven toestemming voor verwerking in te trekken

Je hebt het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Je hoeft hier geen reden voor op te geven. Het Informatiehuis Water zal de verwerking van die gegevens dan direct staken. Het intrekken van toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.

​​​​​​​Klachtrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe het Informatiehuis Water omgaat met je persoonsgegevens. Meer informatie hierover tref je aan op Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een klacht in wilt dienen of als je vragen hebt over de privacyverklaring van het Informatiehuis Water, neem dan contact op met het Informatiehuis Water via privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl of 033 460 31 00 of met de Functionaris Gegevensbescherming mr. A.J. Buurma via functionarisgegevensbescherming@hetwaterschapshuis.nl.

Aanvullende informatie over hoe wij in algemene zin met vertrouwelijke gegevens binnen het Informatiehuis Water omgaan, kun je vinden in ons informatieveiligheidsbeleid. En een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen het Informatiehuis Water staan in het verwerkingsregister.
Wil je het informatieveiligheidsbeleid of verwerkingsregister inzien? Stuur dan een mail aan privacyofficer@hetwaterschapshuis.nl.  

​​​​​​​Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kunt je klacht schriftelijk richten aan:

  • Informatiehuis Water
  • Postbus 2180
  • 3800 CD Amersfoort

Zorg ervoor dat je klacht uw naam, (email)adres en telefoonnummer bevat, zodat wij contact met je kunnen opnemen. Zorg ook dat je duidelijk aangeeft waar de klacht over gaat. Voorzie de klacht van een dagtekening. Wij zullen de ontvangst van je klacht bevestigen en in behandeling nemen.

Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.