De Nederlandse waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) moeten maatregelen nemen om te zorgen voor chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Zij moeten hierover rapporteren aan de Europese Unie. Het Informatiehuis Water ondersteunt hen daarbij, onder meer met het Spoorboekje Kaderrichtlijn Water waarvan net de versie voor 2024 is gepubliceerd. Paul Latour, Procesleider Informatiestromen Oppervlaktewater bij het Informatiehuis Water, is de auteur van het KRW Spoorboekje. Hij vertelt wat je eraan hebt, waarom het belangrijk is en hoe het tot stand is gekomen.

Met ingang van 2024 staat de informatievoorziening voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het teken van periodieke nationale voortgangsrapportages, de voorbereiding van de KRW-evaluatie 2024 en de KRW-rapportage 2027 aan de EU (Stroomgebiedbeheerplannen na 2027).  Om tijdig kwalitatief hoogwaardige KRW-rapportages te kunnen maken, is een goede planning noodzakelijk. En daarom maakt het Informatiehuis Water sinds 2012 jaarlijks een handig hulpmiddel voor alle waterbeheerders: het KRW Spoorboekje.

Wat vind je in het Spoorboekje?

Het KRW Spoorboekje 2024 is een actualisering van het Spoorboekje van vorig jaar. Voor zowel de informatiestroom oppervlaktewater als grondwater is beschreven wie wanneer welke watergegevens moet aanleveren en welke procedure of werkwijze daarbij gebruikt wordt. Die gegevens zijn nodig voor het opstellen van factsheets voor oppervlakte- en grondwaterlichamen en voor het opstellen van geaggregeerde informatie in de Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's).

“In het Spoorboekje wordt ingegaan op de planning en procedure voor de informatievoorziening in 2024,” vertelt Paul, “En we hebben bovendien een globale planning opgenomen voor de jaren 2025-2027.”

Brede belangstelling voor KRW-data

De KRW-gegevens worden verzameld door 21 waterschappen, Rijkswaterstaat en 12 provincies, waarna het Informatiehuis Water ze samenvoegt voor de rapportage. “Het KRW Spoorboekje is dan ook niet zomaar een handig hulpmiddel, het is ook echt nodig om de dataverzameling in goede banen te leiden.” zegt Paul. “Een proces met 34 waterbeheerders vraagt om een strakke coördinatie. Anders wordt het een chaos en gaan we de deadlines voor rapportageverplichtingen niet halen. In 2022 was Nederland het eerste land dat de data-rapportage over de Kaderrichtlijn Water aan de Europese Commissie heeft gestuurd. Ik ben ervan overtuigd dat dat mede kwam door de manier waarop we de informatiestromen over de Kaderrichtlijn Water de afgelopen jaren georganiseerd hebben.”

De samengestelde landelijke databestanden worden overigens niet alleen voor de KRW-rapportage gebruikt. Paul: “Er zijn steeds meer partijen die dankbaar gebruik van de landelijke data-overzichten. Naast de waterbeheerders zelf, ook ministeries, planbureaus, onderzoeksinstellingen en ingenieursbureaus. En de laatste tijd is er sprake van toenemende belangstelling van publiek en pers.”

Het Spoorboekje KRW 2024 is tot stand gekomen met inbreng van het RAM-overleg, de Landelijke Werkgroep Grondwater en het CSN-overleg. Het is op 12 oktober vastgesteld door het RAO-voorzittersoverleg. Het is op 23 oktober per mail toegestuurd aan de KRW-coördinatoren van de waterbeheerders, de leden van CSN, de deelnemers van het RAM-overleg en de Landelijke Werkgroep Grondwater, en aan de RAO-voorzitters. Hen is gevraagd het Spoorboekje onder de aandacht te brengen van de personen die binnen hun organisatie betrokken zijn bij de KRW-gegevensstromen.

Paul Latour is procesleider Informatiestromen Oppervlaktewater bij het Informatiehuis Water. Hij is gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat | WVL | Data- en Informatiemanagement.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via Servicedesk | Informatiehuis Water (ihw.nl).

Paul Latour
Paul Latour