In de Digitale Delta werken waterbeherende overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau samen met marktpartijen die software-producten en advies leveren voor waterbeheer en kennisinstituten.

De Digitale Delta richt zich op slim en integraal waterbeheer in de breedste zin van het woord. Het doel is waterbeheergegevens eenvoudig beschikbaar te stellen aan de eigen organisatie en aan organisaties waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor kan waterbeheer, ook over verschillenden stroom- en beheersgebieden, slimmer en effectiever worden uitgevoerd.

Om deze efficiency te realiseren zijn heldere afspraken gemaakt over het op een uniforme en gestandaardiseerde manier uitwisselen van gegevens. Waterbeherende overheden, kennisinstituten en marktpartijen volgen deze afspraken. De Digitale Delta API's zijn open specificaties, niet merk-, omgeving- of systeemgebonden en vrij te gebruiken onder licentie.

Het beheer van de Digitale Delta API Community is op verzoek van de partners ondergebracht bij het Informatiehuis Water. Hiermee is de toepassing van de Aquo-standaard geborgd en zijn de uitwisseling van gegevens volgens de FAIR-uitgangspunten en van bronhouderschap met directe uitwisseling zonder (tussen)opslag vereenvoudigd.

Wat biedt de Digitale Delta?

Door de gestroomlijnde, uniforme informatiedeling kan snel en adequaat worden geanticipeerd op acute en structurele veranderingen in de waterhuishouding. Ketenpartijen in het waterbeheer kunnen door Digitale Delta bij applicatieontwikkeling voortbouwen op actuele, continu toenemende en verrijkte data . Waterbeherende overheden kunnen applicaties en visualisaties van verschillende leveranciers gemakkelijk en kosteneffectief combineren voor een integrale aanpak van  waterbeheer en gebiedsontwikkeling.

Beschikbare gegevens kunnen worden getoond in viewers en desgewenst worden bijgehouden in catalogi. Deze kunnen regionaal of thematisch ingestoken zijn of geënt op gebruik binnen een operationeel kader, bijvoorbeeld voor specifieke analyses.

De data wordt ontsloten via de DD-API (Digitale Delta Application Programming Interface), die in een set van definities en regels voorziet, op basis waarvan data gevraagd en geleverd wordt.

Digitale Delta(externe link)