In het Directeurenoverleg van 4 juli 2022 is vooral gesproken over de plannen voor 2023. Het Informatiehuis Water gaat onverminderd door met het ontzorgen van waterbeheerders en beleidsmakers bij het uitwisselen van waterinformatie. Dat doen we door het beschikbaar stellen van een open standaard, door waterdata te verzamelen en samen te brengen tot eenduidige en betrouwbare informatie voor een integraal, landelijk beeld en door die waterinformatie toegankelijk te maken voor derden met behulp van informatieproducten. Parallel hieraan hoopt het Informatiehuis Water vanaf 2023 meer in te kunnen zetten op de verdere ontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal en Waterveiligheidsportaal.

Waterkwaliteitsportaal

Samen met onze partners (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) gaan we aan de slag met de doorontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal. De partners gaven in dit Directeurenoverleg aan dat zij zich binnen hun organisatie in zullen zetten voor het vrijmaken van investeringsbudget. Het Informatiehuis Water is gevraagd om een plan van aanpak voor te bereiden. Hierin zal naast de technisch inhoudelijke aspecten ook aandacht gegeven worden aan het ontwikkelproces en het draagvlak bij de partners.

Waterveiligheidsportaal

Sinds 2018 verzorgen wij voor de waterschappen en Rijkswaterstaat (via de opdracht van de programmadirectie Hoogwaterbescherming) het beheer en de ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal. Dit wordt in de komende jaren een structurele opdracht voor ons en het Directeurenoverleg vroeg ons het meerjarenplan hiervoor in de volgende vergadering te presenteren. We zijn hier direct mee aan de slag gegaan.

EU-rapportage

In juni is de EU-rapportage Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 afgerond. Het Directeurenoverleg sprak haar waardering uit aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen, in het bijzonder de waterbeheerders en de medewerkers van het Informatiehuis Water.

Communicatiestrategie

Tenslotte schaarde het Directeurenoverleg zich achter de nieuwe communicatiestrategie en onze vernieuwde kernwaarden: deskundig, klantgericht en betrouwbaar.