In opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat heeft het Informatiehuis Water een informatieproduct 'Peilgebieden' ontwikkeld. Deze opdracht is als praktijkproef opgenomen binnen de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het doel van de Praktijkproef Peilgebieden was:

  • aantonen dat de keten van bronhouder tot en met de viewer van het DSO werkt;
  • lessons learned vastleggen, zodat de opgedane kennis en ervaring ingezet kunnen worden bij besluitvorming en ontwikkeling van informatieproducten voor het DSO.

In deze praktijkproef hebben we de ligging van peilgebieden en streefpeilen opgehaald bij de bronhouder en afgeleverd aan het DSO. Het gaat om:

  • peilgebieden, waarvoor een peilbesluit is genomen;
  • peilafwijkingsgebieden, waarvoor een vergunning is verleend;
  • het van toepassing zijnde streefpeil (Zomerpeil, Winterpeil, Vast peil).

Voor de Praktijkproef Peilgebieden is door een vijftal bronhouders informatie aangeleverd: Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat (IJsselmeergebieden). Via een bestaande ICT-voorziening: de Centrale Distributielaag (CDL) zijn deze gegevens naar het Omgevingsloket geleid. Hier zijn de gegevens als open data te raadplegen.

De ervaringen hebben we vastgelegd als lessons learned, zodat de opgedane kennis en ervaring ingezet kunnen worden bij besluitvorming en levering van informatie aan het DSO.

Lessons learned

  • Op het snijvlak van cultuur en inhoud, waarbij onvoldoende over de organisatiegrens is gekeken, wordt het volgen van standaarden niet altijd even consequent toegepast. Binnen de standaarden, bijvoorbeeld tussen het Aquo-woordenboek en het IMWA-uitwisselingsbestand, bestaan discrepanties. Databases, zoals DAMO, wijken af van de standaarden. Organisaties hanteren een eigen interpretatie van begrippen.
  • Op het snijvlak van inhoud en proces blijkt dat bij de uitvoering van deze praktijkproef ad hoc oplossingen nodig zijn om datalevering in de keten mogelijk te maken.
  • Op het snijvlak van organisatie en proces blijkt dat het informatiebewustzijn sterk intern gericht is. Dit komt onder meer uit de vastgelegde verwijzingen naar documenten op de Z-schijf. Dit is prima voor intern gebruik maar bij uitwisseling kunnen deze gegevens niet worden geraadpleegd.

Meer weten over de Praktijkproef? Lees dan de eindrapportage.