De Aquo wordt verbreed en verrijkt door de toepassing van meer Linked Data principes en technologieën. Een ontwikkeling waarvoor we kennis nodig hebben die in de huidige, krappe arbeidsmarkt niet zo 1-2-3 meer beschikbaar is. Nauwe samenwerking tussen Aquo-team en waterbeheerders is nodig en daarom werd 16 januari de Aquo Linked Data Community opgericht. Een samenwerking die alle deelnemers nog veel meer voordelen kan opleveren!

Een inspirerende plek om kennis te delen

Wat is een community? Op het internet (allesbehalve een standaard) wordt hierover gezegd: “Een community is een groep mensen met een gemeenschappelijke passie of zorg, die zich willen verbinden met mensen die dezelfde passie of zorg delen.”

Die definitie sluit aan op de aanleiding voor de oprichting van een community. Want tijdens een bijeenkomst van enkele waterschappen en het Aquo-team in 2023 kwam een gemeenschappelijke zorg ter sprake, namelijk hoe moeilijk het is om voldoende en juist gekwalificeerd personeel te vinden en hoe lastig het is om voortdurend over de benodigde kennis en ervaring te kunnen beschikken. Terwijl efficiency noodzakelijk is om effectief te blijven en tijdig te kunnen anticiperen en reageren op ontwikkelingen in de wereld en ons vakgebied.

Deze constatering valt samen met de transitie die de Aquo-standaard de komende jaren gaat doormaken: verbreding en verrijking door de toepassing van meer Linked Data principes en technologieën. Een ontwikkeling die alleen succesvol kan zijn als we als Aquo-team de behoefte van de gebruikers kennen en met hen samenwerken.

Zo ontstond het idee om enthousiaste professionals en waterbeheerders bij elkaar te brengen in een community. Een inspirerende plek waar mensen ideeën, best practices, documenten, kennis en ervaring met elkaar delen zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Een plek waar 2+2 meer wordt dan 4!

De kracht van Linked Data

De kick-off op 16 januari had tot doel om de ideeën, verwachtingen en bijdragen van de deelnemers te inventariseren. Ter inspiratie gaf Waternet een presentatie over de opzet van hun Waternet object type library (OTL): een digitale bibliotheek waarin objecttypen en hun onderlinge relaties, eigenschappen en documenten (linked data) binnen een specifiek domein het begrip en uitwisseling van informatie vergemakkelijken.

In reactie hierop merkten de deelnemers op dat er naast technische ook bestuurlijke, bedrijfsmatige en organisatorische voordelen te behalen zijn bij een Linked Data Community. Want op al die gebieden draagt het gebruik van een ‘gemeenschappelijke taal’ bij aan efficiency.
Bijvoorbeeld, een waterschap wil een nieuw kunstwerk aan laten leggen en moet hiervoor een aannemer inschakelen. Dan is het efficiënt als je je opdrachtverlening op dezelfde manier doet en net zo omschrijft als andere waterschappen. En dat er geen onduidelijkheid ontstaat over de definitie van een kunstwerk. Vanuit bedrijfsmatig perspectief wil je je uitvraag zo uniform mogelijk in de markt zetten.
Of, ander voorbeeld, verschillende afdelingen binnen een waterschap moeten gemeenschappelijk beleid op een bepaald gebied uitvoeren. Dan is het nodig dat alle betrokkenen, van de ICT’er tot de milieukundige, dezelfde taal spreken.

Om zo’n gemeenschappelijke taal te realiseren kun je linked data gebruiken. Je relateert dan aan een gemeenschappelijke bron waaruit je je begrippen(kader) haalt. Het maakt dan niet meer uit vanuit welke rol of functie je de problematiek benadert; je kunt altijd terug naar dat gemeenschappelijk kader.

Nou richt de Aquo-standaard zich specifiek op het water, maar er zijn een aantal andere standaarden die daar dichtbij liggen, zoals een standaard voor de bebouwde omgeving (van toepassing op die uitvraag naar een aannemer) en een standaard voor stedelijk water. Verschillende standaarden, die elkaar raken en versterken maar niet overlappen, kunnen we met linked data met elkaar verbinden. Zo ontstaat een krachtig netwerk van eenduidige begrippen dat efficiency borgt.

De Aquo Linked Data Community

De Aquo Linked Data Community bestaat dus uit mensen die er belang bij hebben dat zij en het Aquo-team vanuit verschillende perspectieven efficiënt aan de slag kunnen met linked data. Hoe deze samenwerking vorm gaat krijgen, moet zich in de komende tijd uitkristalliseren maar de enthousiaste respons is inspirerend en veelbelovend. Op de vraag ‘Wil je een actieve bijdrage leveren aan de community?’ reageerde 75% van de 35 deelnemers positief!

Wijnand van Riel, Data-architect Aquo en initiatiefnemer van de Aquo Linked Data Community, zegt hierover: “Voor ons als Informatiehuis Water is dit een experiment en ik ben enorm blij dat dit initiatief zo positief is ontvangen. We moeten gaan kijken hoe dit gaat lopen en of de community zichzelf in stand kan houden. We brengen het proces op gang maar er komt geen centrale organisator of beheerder, een community is er voor en door de groep!”

Community-platform en bijeenkomsten

Om dat proces van kennisuitwisseling op gang te brengen heeft het Informatiehuis Water gelijktijdig met de kick-off een platform gelanceerd. Deze MS Teams/Sharepoint-omgeving wordt nu ingericht. Je kunt er documenten delen, er zit een chat-functie in en een agenda. Vooralsnog is het een besloten omgeving. Ook gaat Wijnand de respons uit de enquête verwerken en mensen benaderen die hebben aangegeven een werkgroep te willen starten. Daarnaast is de intentie om een paar keer per jaar een community-middag te organiseren, voorlopig nog online hoewel er ook al een uitnodiging is ontvangen voor een live bijeenkomst.

Kortom, de Aquo Linked Data Community is los! Het is nu aan de community-leden om er vorm aan te geven!

Count me in!

Wil jij deelnemen of een bijdrage leveren aan de Aquo Linked Data Community? Laat ons dat weten met een mailtje aan servicedesk@ihw.nl.