De deelnemende partijen in het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) hebben onlangs het jaarplan 2022 bekrachtigd en daarmee vrijgegeven voor publicatie. Hierin staat onder andere dat:

  • SIKB, IHW en Stichting RIONED ook in 2022 blijven streven naar verdere harmonisatie van de wijze waarop de standaarden worden beheerd.
  • Het CCvD-D de positie van de standaarden blijft borgen en waar mogelijk en gewenst ondersteuning gaat bieden aan andere standaarden.

Voor de Aquo-standaard(externe link) staat in 2022 in het teken van het voortzetten van de doorontwikkeling conform de uitgangspunten van de 'Doorontwikkelingsvisie'. 

Bovenstaande is slechts een deel van het takenpakket van het CCvD-D in 2022. Lees voor het complete plaatje het CCvD-D- jaarplan 2022(externe link)!

Het CCvD-D:
Het CCvD-D is een gezamenlijk initiatief van het SIKB, het Informatiehuis Water en stichting RIONED en is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden, marktpartijen en kennisinstituten. Het CCvD-D ziet toe op het ontwikkelen en actueel houden van standaarden voor het uitwisselen van digitale informatie over bodem, archeologie en water, te weten: SIKB0101 (bodem), Aquo (water), SIKB0102 (archeologie) en Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW).