De deelnemende partijen in het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) hebben onlangs het jaarplan 2022 bekrachtigd en daarmee vrijgegeven voor publicatie. Hierin staat onder andere dat:

  • SIKB, IHW en Stichting RIONED ook in 2022 blijven streven naar verdere harmonisatie van de wijze waarop de standaarden worden beheerd.
  • Het CCvD-D de positie van de standaarden blijft borgen en waar mogelijk en gewenst ondersteuning gaat bieden aan andere standaarden.

Voor de Aquo-standaard staat in 2022 in het teken van het voortzetten van de doorontwikkeling conform de uitgangspunten van de 'Doorontwikkelingsvisie'. 

Bovenstaande is slechts een deel van het takenpakket van het CCvD-D in 2022. Lees voor het complete plaatje het CCvD-D- jaarplan 2022!

Het CCvD-D:
Het CCvD-D is een gezamenlijk initiatief van het SIKB, het Informatiehuis Water en stichting RIONED en is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden, marktpartijen en kennisinstituten. Het CCvD-D ziet toe op het ontwikkelen en actueel houden van standaarden voor het uitwisselen van digitale informatie over bodem, archeologie en water, te weten: SIKB0101 (bodem), Aquo (water), SIKB0102 (archeologie) en Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW).