Foto van schouw van een watergang

In opdracht van de waterschappen en Rijkswaterstaat heeft het Informatiehuis Water een informatieproduct “Peilgebieden” ontwikkeld. Deze opdracht is als praktijkproef opgenomen binnen de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het doel van deze praktijkproef

  • enerzijds laten zien dat de keten van bronhouder tot en met de viewer van het DSO werkt;
  • anderzijds de lessons learned vastleggen, zodat de opgedane kennis en ervaring ingezet kunnen worden bij besluitvorming en ontwikkeling van informatieproducten voor het DSO.

In deze praktijkproef halen we de ligging van peilgebieden en streefpeilen op bij de bronhouder en leveren we ze aan het DSO. Het gaat om:

  • peilgebieden, waarvoor een peilbesluit is genomen;
  • peilafwijkingsgebieden, waarvoor een vergunning is verleend;
  • het van toepassing zijnde streefpeil (Zomerpeil, Winterpeil, Vast peil).

Binnen de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen

  • is door een vijftal bronhouders informatie aangeleverd: Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat (IJsselmeergebieden). Via een bestaande ICT-voorziening: de Centrale Distributielaag (CDL) worden deze gegevens naar het omgevingsloket geleid. Hier zijn de gegevens als open data te raadplegen.
  • hebben we ervaringen vastgelegd als “lessons learned”, zodat de opgedane kennis en ervaring ingezet kunnen worden bij besluitvorming en levering van informatie aan het DSO.

Hiermee is de keten van bronhouder tot het loket van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) een feit!

Lessen

  • Op het snijvlak tussen cultuur en inhoud, waarbij er onvoldoende over de organisatie grens wordt gekeken, blijkt dat het volgen van standaarden niet altijd even consequent is toegepast. Binnen de standaarden, bijvoorbeeld tussen het Aquo-woorden boek en het IMWA-uitwisselingsbestand zijn er discrepanties. Databases, zoals DAMO, wijken af van de standaarden. Organisaties hanteren een eigen interpretatie van begrippen.
  • Op het snijvlak tussen inhoud en proces blijkt dat ad hoc oplossingen bij uitvoering van deze praktijkproef nodig zijn om datalevering in de keten mogelijk te maken.
  • Op het snijvlak tussen organisatie en proces blijkt dat het informatiebewustzijn sterk intern gericht is. Dit komt onder meer uit de vastgelegde verwijzingen naar documenten op de Z-schijf. Dit is prima voor intern gebruik maar bij uitwisseling kunnen deze gegevens niet worden geraadpleegd.

De Praktijkproef is nu afgerond. Meer weten over de Praktijkproef? Lees dan de eindrapportage!