Waterbeheerders kunnen voortaan zelf hun chemische waterkwaliteitsgegevens toetsen aan de (beleids-)normen voor gewasbeschermingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen). Want sinds eind 2023 is deze waterkwaliteitstoets beschikbaar in Aquo-kit!

Met de Bestrijdingsmiddelenatlas creëert het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML) in samenwerking met Royal Haskoning DHV al 20 jaar inzicht in de mate waarin bestrijdingsmiddelen voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater. Bij de nieuwe waterkwaliteitstoets ‘Gewasbeschermingsmiddelen conform Bestrijdingsmiddelenatlas (BMA)’ in Aquo-kit wordt gebruik gemaakt van de rekenregels van de Bestrijdingsmiddelenatlas.

De nieuwe waterkwaliteitstoets in Aquo-kit is in de afgelopen periode zorgvuldig getest en inmiddels zijn alle foutjes en onvolledigheden opgelost. Maar let op: Deze BMA-methodiek wijkt af van de gebruikelijke KRW-methodiek bij andere normgroepen. Bij het gebruik van deze normgroep zijn er 3 dingen die je aandacht vragen:

  1. Omdat de BMA-methodiek anders werkt dan de KRW-methodiek kunnen ook de toetsresultaten van KRW-stoffen anders zijn. Alle rekenregels staan in het document met specificaties wensen en eisen van Aquo-kit.
  2. In de nieuwe normgroep ontbreken nog de normen voor de zogenaamde groepsstoffen omdat deze nog niet zijn opgenomen in de Aquo-standaard. Door het Informatiehuis Water wordt hiervoor een wijzigingsvoorstel uitgewerkt. Pas als deze zijn toegevoegd aan de Aquo-standaard kunnen de diverse – per groepsstof verschillende – rekenregels in Aquo-kit worden opgenomen.
  3. In Aquo-kit wordt bij de toetsing rekening gehouden met het aantal significante cijfers van de berekenende toetswaarde. In de Bestrijdingsmiddelenatlas zelf wordt hier geen rekening mee gehouden.