Met het Waterveiligheidsportaal (WVP) is de informatievoorziening rond het beoordelings- en versterkingsproces van de primaire waterkeringen sterk verbeterd. De echte kansen liggen nog voor ons. Het portaal biedt ons mogelijkheden om ook de informatievoorziening over overstromingsrisico’s en calamiteitenbestrijding fundamenteel te verbeteren. De basis ligt er…

Het op orde brengen van de waterkeringen in Nederland staat namelijk niet op zichzelf. Klimaatverandering dwingt ons andere maatregelen te nemen in de ruimtelijke ordening en zelfs in de crisisbeheersing. Dit wordt ook wel meerlaagsveiligheid genoemd. Meerlaagsveiligheid omvat drie lagen: preventie (het voorkómen van overstromingen), realisatie van duurzame ruimtelijke inrichting en betere rampenbeheersing. Denk aan het aanpassen van vitale en kwetsbare functies (bijvoorbeeld de locatie van een ziekenhuis) en aan een robuustere inrichting van het stedelijke gebied. En voor calamiteitenbestrijding aan rampenbeheersing en evacuatiestrategieën.

Het WVP draagt voornamelijk bij aan het voorkómen van overstromingen. Binnen deze “veiligheidslaag” is de informatievoorziening ontegenzeggelijk naar een hoger plan getild. Ook binnen de andere lagen zijn er initiatieven om de informatievoorziening te verbeteren. 

Daarnaast verplicht de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) de EU-lidstaten om overstromingsgevaar en -risico’s in kaart te brengen en een aanpak ter beperking hiervan te definiëren. De ROR-maatregelen bevatten alle aspecten van  meerlaagsveiligheid. 

Op termijn moeten we toe naar een actueel landelijk beeld van de overstromingskansen op elke locatie. Met het doorlopende dijkversterkingsprogramma verandert dit beeld namelijk continu. Dijktrajecten die in het ene jaar nog onder de veiligheidsnormen liggen, voldoen na versterkingsmaatregelen over het algemeen wel aan de norm. Dit heeft tot gevolg dat de overstromingskansen direct in de regio, maar ook stroomopwaarts of -afwaarts veranderen. Voor bijvoorbeeld crisisbeheersing is dit cruciale informatie; met het WVP als een belangrijke informatiebron. We blijven het WVP doorontwikkelen om keringbeheerders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.