De Omgevingswet is een grote stelselwijziging waarbij een aantal verbeterdoelen wordt nagestreefd. Zo moet het voor de initiatiefnemer (degene die iets wil realiseren in de leefomgeving), straks eenvoudiger worden om te bepalen of een vergunning moet worden aangevraagd of niet.

En als een vergunning nodig is, zal de afhandeling van deze aanvraag sneller verlopen. Het idee is om de initiatiefnemer al op voorhand veel bruikbare informatie te geven, die nu nog alleen binnen de verschillende overheden beschikbaar is. In 2017 heeft het Waterschapshuis in opdracht van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) een informatieanalyse uitgevoerd naar de informatie die vanuit het waterdomein nodig is voor de Omgevingswet. Aan de hand van vier verschillende praktijkvoorbeelden (drie fictieve en één werkelijke casus) hebben we de informatiebehoefte geanalyseerd. De behandelde cases waren:

  • bouwen van een kas nabij een beschermingszone van een dijk;
  • verondiepen van een plas;
  • uitbreiden van de Beatrixsluis bij Nieuwegein (aanleg van een derde kolk);
  • bouwen van een bedrijfshal met kantoorruimte.

De resultaten van de analyse zijn vastgelegd in het rapport het “Concept voorstel geprioriteerde informatieproducten”. Bij de prioritering zijn we uitgegaan van het belang (wat is de impact op de omgeving als deze vraag speelt) en de frequentie (mate waarin e.e.a. zich aandient). In het overzicht hieronder staan de Informatieproducten, op de gebieden van waterveiligheid, oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit, grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, rioolsysteem en klimaatbestendigheid weergegeven.

 Informatieproducten Gegevens
 WaterkeringenLigging van de keringen, Trajecten die niet voldoen aan de norm (Hoogwater Beschermingsprogramma), Verbetering boezemkaders (regionale keringen).

 Oppervlaktewatersysteem 
(kwaliteitsgegevens)

Kwaliteit lozings- / bemalingswater lozingspunten, Chemisch, Ecologisch (o.a. ecologische waarde oever), Fysisch (bijv. helderheid, temperatuur), Waterbodemkwaliteit.
 Emissie - immissietoetsTool. De immissietoets beoordeelt of bij een lozing wordt voldaan aan de geldende waterkwaliteitsdoelstellingen.

 Oppervlaktewatersysteem
(kwantiteitsgegevens)

Ligging watergangen, ligging kunstwerken (incl. vispassages), dieptes per watergang (profiel), stroomsnelheden, capaciteit gemalen.
 Activiteit onttrekkingen, stromingskaart peilvakken, stromingskaart afwaterende eenheden.

 Grondwatersysteem
(kwantiteitsgegevens)

Grondwaterstanden, kwelwater, wegzijgingskaart, infiltraties, stijghoogtes, stromingssnelheden, bestaande grondwateronttrekkingen, bestaande WKO’s.

Grondwatersysteem
(kwaliteitsgegevens)

Grondwaterlichamen, kwaliteitsgegevens, kwaliteit bemalingswater (gemeten door initiatiefnemer).
RioolsysteemRiooloverstorten, capaciteit gemalen (RWZI).
 Ligging rioolsysteem inclusief objecten zoals aansluitpunten en riooloverstorten, type en materiaal riool.
 Weer- en klimaatbestendigheidWaterbergingsgebieden en capaciteit, verhard oppervlak, weer- en klimaatgegevens, uitkomsten stresstest.

Naast de informatieanalyse is een aanpak uitgewerkt voor drie informatieproducten, namelijk voor riool, oppervlaktewater en grondwater. Deze plannen zijn begin 2018 opgeleverd aan de Programmaraad, Opdracht Gevend Beraad en het Bestuurlijk Overleg.