De missie van het Informatiehuis Water is om waterbeheerders en beleidsmakers te ontzorgen bij het uitwisselen van waterinformatie.

Samen met de waterbeheerders komen we tot eenduidige, toegankelijke en bruikbare informatie over water. Het Informatiehuis Water is de schakel tussen waterbeheerders en gebruikers van informatie over water. We werken aan gezamenlijke vraagsturing, standaardisatie en uniformering van de inwinning, opslag, verwerking van waterinformatie en de toegang ertoe. We stimuleren de onderlinge samenwerking en interactie. Bovendien ontlasten we de waterbeheerder bij structurele informatiebehoeften van buitenaf, zoals landelijke programma’s, rapportageverplichtingen en overige datasets. We ontsnipperen en centraliseren informatie over water, zodat alle relevante informatie over water op één punt is op te vragen. 

Het werkpakket van het Informatiehuis Water bestaat op hoofdlijnen uit twee pijlers:

  • de Aquo-standaard: één taal voor het uitwisselen van gegevens binnen het waterbeheer.  
  • het leveren van informatie over water. Hiermee ontlasten we de waterbeheerders bij landelijke en Europese rapportages, zoals Inspire, de Kaderrichtlijn Water en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Hieraan geven we uitvoering door het:

  • coördineren van de informatiestromen voor waterkwaliteit en -veiligheid;
  • onderhouden en beheren van de Aquo-standaard;
  • beheren en ontwikkelen van systemen om de informatie te bundelen en beschikbaar te stellen.

Hierdoor wint de informatievoorziening in de watersector aan kwaliteit en scheelt het veel kosten. We doen ons werk altijd in opdracht en meestal vanuit een wettelijke verplichting.

De doelen

De projecten, producten en diensten van het Informatiehuis Water dragen bij aan:

  • Doelmatig waterbeheer: besparing in tijd en geld;
  • Het bevorderen van samenwerking tussen waterbeheerders: efficiënte & effectieve informatie-uitwisseling door gebruik Aquo-standaard;
  • Duurzame informatievoorziening door gezamenlijk vastgestelde doelarchitectuur;
  • Makelaarsfunctie van het Informatiehuis Water tussen vraag en aanbod van waterinformatie;
  • Het ondersteunen van waterbeheerders bij hun wettelijke rapportageverplichtingen met goed functionerende informatieprocessen en -systemen.

Downloads