Op 1 december heeft het directeurenoverleg van het Informatiehuis Water (DO IHW) ingestemd met het jaarplan en begroting 2022.

De volgende stap is dat we als DO het Bestuur van het IHW vragen om het jaarplan en de begroting 2022 vast te stellen. Verder hebben we in aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst IHW 2022-2028 een Directiestatuut IHW opgesteld. Hierin zijn aanvullende afspraken opgenomen over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de mandaten van het DO en de programmamanager, alsmede de samenstelling en representatie in het DO. Ook dit Directiestatuut leggen we ter vaststelling voor aan het bestuur. Daarnaast hebben we gesproken over de voortgang van de EU-rapportage voor de Kaderrichtlijn Water. Na de jaarlijkse sluiting van het Waterkwaliteitsportaal (9 december 20221) voert het IHW een controle uit op volledigheid van de ingevoerde gegevens. Graag sluit ik af met u heel fijne feestdagen toe te wensen. Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking in 2022 voort te zetten.
 

Martin Kuipers
Voorzitter directeurenoverleg IHW