Vorig jaar heeft het directeurenoverleg van het Informatiehuis Water (IHW) een principebesluit genomen voor de bouw van een hernieuwd Waterkwaliteitsportaal (WKP). Met dit bericht informeren wij u over de stand van zaken.

Waarom een hernieuwd WKP? 

Het WKP is een voorziening waarmee waterbeheerders hun waterkwaliteitsgegevens rapporteren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)/ Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). De techniek van het huidige WKP is verouderd en daardoor steeds lastiger te beheren en te onderhouden. Met de bouw van een hernieuwd WKP (versie 3.0), gefundeerd op moderne technieken, wordt er een toekomst bestendige voorziening gerealiseerd. 

Stand van zaken
  • In 2020 hebben we, ter voorbereiding op SGBP 2022-2027, noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd in het huidige WKP. Dit heeft veel inspanning en tijd gekost.
  • Daarnaast hebben we een Plan van Aanpak opgesteld voor de bouw van een hernieuwd WKP. 
  • Begin 2021 heeft het directeurenoverleg IHW om budgettaire reden, gekozen voor een gefaseerde modulaire aanpak. Dit betekent dat we nu echt met de bouw van een hernieuwd WKP (versie 3.0) kunnen beginnen. De oplevering van de eerste versie is voorzien eind 2021. Deze eerste versie richt zich op ondersteuning van de EU-rapportage over de KRW en de omzetting van de KRW-gegevens uit het huidige WKP (versie 2.9) naar het EU-rapportageformat. Voor gebruikers van het huidige WKP heeft deze versie geen merkbare gevolgen.
  • De samenwerkingspartners in het IHW gaan op zoek naar aanvullend budget om de komende jaren de andere vernieuwingen in het WKP te kunnen realiseren. 

Via onze nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van de voortgang van dit project. Tijdens de bouw blijft het huidige WKP gewoon open.

Schematische weergave proces dataleveringen SGBP 2022-2027
Schematische weergave proces dataleveringen SGBP 2022-2027