De Ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) 2022-2027 voor Rijn, Maas, Eems en Schelde zijn beschikbaar. Tot en met 21 september liggen ze ter inzage, onder andere via de website van de Helpdesk Water. In deze plannen staat op hoofdlijnen welke maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de periode 2022-2027 uitgevoerd zullen worden.

De Ontwerp SGBP’n zijn het resultaat van een periode hard werken. Zo hebben de waterbeheerders afgelopen jaar alle noodzakelijke KRW-gegevens geactualiseerd, getoetst en beoordeeld. Deze gegevens hebben we bij het Informatiehuis Water verzameld in het Waterkwaliteitsportaal en door geleverd aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Veel tabellen, figuren en kaarten in de SGBP’n zijn rechtstreeks ontleend aan die gegevens.

Naast de bijdragen aan de SGBP’n hebben we factsheets opgesteld waarin alle relevante informatie per waterlichaam is opgenomen. De factsheets kunt u vinden op het Waterkwaliteitsportaal. Hier vindt u ook het overzicht met de achtergronddocumenten waarnaar wordt verwezen in de SGBP’n 2022-2027.