Op 25 september is de nieuwe versie van het Waterkwaliteitsportaal (WKP), versie 2.9.1 online gegaan. In deze versie zijn de aangepaste schermen opgenomen voor:

  • het motiveren van wijziging toestandsklasse 2020 t.o.v. 2015
  • het invullen van de verwachting doelbereik 2017
  • het motiveren voor uitzonderingsbepaling artikel 4.5.

Dit betekent dat de waterbeheerders hun gegevens kunnen invullen in deze schermen en daarmee hun rapportages voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) kunnen afronden. Naast de aangepaste schermen, zijn ook de helpteksten in het WKP geactualiseerd.

Het beschikbaar komen van versie 2.9.1 was een traject met vele hobbels en tegenslagen, maar dankzij de niet aflatende inzet van de betrokken collega’s is dit resultaat behaald. Door de vertraging in oplevering van WKP 2.9.1 hebben we de planning van het Spoorboekje voor de KRW 2020 moeten aanpassen. Dit was nodig om de tijdige afronding van de besluitvorming over de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen in de Ministerraad (februari 2021) niet te belemmeren. We begrijpen dat deze nieuwe planning flexibiliteit vraagt bij de waterbeheerders.