Dijk langs Hollandse IJssel bij Gouderack

Het speelveld rond waterveiligheid is sterk in ontwikkeling. Per 2017 zijn nieuwe veiligheidsnormen van kracht. Daarbij staat de overstromingskans centraal en niet meer de overschrijdingskans. Dit betekent dat de beoordeling van primaire waterkeringen op een andere manier plaatsvindt. Daarvoor is het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) ontwikkeld. Ook het versterkingsprogramma Hoogwater Bescherming (HWBP) is daarop afgestemd. Dijken op orde, data op orde!

De Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft het Informatiehuis Water opdracht gegeven voor het project Informatievoorziening Nederlandse Waterkeringen. Een meerjarig project met als resultaat een concrete informatievoorziening op 1 januari 2017, om de gegevensuitwisseling rond het “beoordelen” en “versterken”van primarie waterkeringen te ondersteunen. Deze informatievoorziening is bekend als het Waterveiligheidsportaal(externe link). Klik hier voor nadere informatie over het Waterveiligheidsportaal.

Visie en missie
Vertegenwoordigers vanuit de watersector hebben onder begeleiding van het Informatiehuis Water een gezamenlijk een visiedocument opgesteld. Deze vertegenwoordigers waren het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT), Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017), Rijkswaterstaat, Deltares en vier waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Rivierenland en Wetterskip Fryslân. De belangrijkste punten uit de visie zijn:

  • De waterpartners werken actief samen aan het informatiemanagement van de normering, beoordeling & versterking en beheer & onderhoud van de waterkeringen.
  • Hieraan ligt steeds dezelfde digitale basisinformatie ten grondslag, die op consistente wijze voortdurend wordt verrijkt, uitgebreid en geactualiseerd.
  • Informatie over waterkeringen is voor iedereen beschikbaar.
  • Professionals en bestuurders handelen anticiperend en kunnen op elk moment op basis van actuele en betrouwbare informatie keuzes maken.
  • Het Nederlandse informatiemanagement voor waterkeringen is toonaangevend in de wereld.

Van Informatie analyse naar het Waterveiligheidsportaal 
In 2014 hebben we in samenwerking met de watersector de visie uitgewerkt in een projectplan. Dit projectplan beschrijft de ontwikkeling en implementatie van de informatievoorziening. In 2015 is bij het Informatiehuis Water het projectteam Waterveiligheid van start gegaan met de uitvoering van het projectplan. We hebben alle processen rond Beoordelen en Versterken nader uitgewerkt en vertaald naar eisen voor het Waterveiligheidsportaal. Ook hebben we in deze fase een Quickscan uitgevoerd naar de informatievoorziening bij de keringbeheerders. Vanaf eind 2015 zijn we gestart met  (de voorbereiding op) de ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal (WVP). De eerste versie hiervan is op 1 januari 2017 is beschikbaar gekomen. Op 1 april 2017 is het WVP officieel in gebruik genomen. Vanaf dat moment is dit hét formele portaal voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): 

  • De keringbeheerders bieden via het WVP hun beoordeelde trajecten (van primaire waterkeringen) aan bij ILT  en kunnen daarmee het formele beoordelingsproces afronden.
  • Daarna kunnen keringbeheerders hun afgekeurde trajecten als versterkingsprojecten via het WVP aanmelden  bij het HWBP.

Beheer van het Waterveiligheidsportaal
In opdracht van het HWBP beheert het Informatiehuis Water het Waterveiligheidsportaal. Dit betreft het functioneel beheer. Daarnaast vervult het Informatiehuis Water,  met de proceskennis die is opgedaan bij de ontwikkeling van het WVP, een belangrijke rol in de gebruikersondersteuning van het portaal en de doorontwikkeling ervan. Het WVP is en blijft een hulpmiddel om de gegevensuitwisseling in het waterveiligheidsdomein te stroomlijnen!

Standaardisatie randvoorwaarde
Het verbeteren van informatiestromen is een proces van de lange adem. Met een voorziening als het WVP zijn we er nog niet. Uitwisseling van gegevens kan niet zonder standaardisatie. De belangrijkste gegevens voor uitwisseling in het waterveiligheidsdomein zijn opgenomen in de Aquo-standaard(externe link). Een concreet voorbeeld hiervan is het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW), waarin de veiligheidsnormen (waterwet) zijn gekoppeld aan de ligging van de primaire waterkeringen (keringbeheerders). Dit bestand vormt de ‘backbone’ in het ketenproces. De beoordeling aan de normen vindt plaats op basis van deze bestanden. En ook de versterkingsprojecten in de HWBP-programmering worden hieraan gekoppeld. Het Informatiehuis Water beheert het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden rondom het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen? Klik dan op de link onderaan deze pagina.