13 januari van 09:00 - 09:45 uur

door Joost van der Hammen, Nelen & Schuurmans en Christian Breider, Geon

Hoe vergroot u het inzicht in overstromingsrisico's?

Hoe kunnen we het inzicht in overstromingsrisico’s vergroten, zodat we in Nederland betere besluiten kunnen nemen hierover? Voor de uitvoering van het waterveiligheidsbeleid zien wij kansen voor beter inzicht door gebruik te maken van de best beschikbare data. Volgens het principe van meerlaags veiligheidbeleid wordt gestuurd op drie pijlers: sterke dijken, duurzame ruimtelijke inrichting, en crisisbeheersing. Deze drie pijlers bepalen samen hoe we omgaan met overstromingsrisico’s. De uitdaging aan dit beleid is dat verschillende actoren verantwoordelijkheid hebben in de verschillende pijlers: Rijkswaterstaat en waterschappen werken aan preventie, gemeenten en provincies hebben een centrale taak in de ruimtelijke ordening en de veiligheidsregio’s hebben een centrale taak in de crisisbeheersing. Elk hebben zij dus een stukje van de puzzel in handen en hebben elkaar nodig voor het beste inzicht in waterveiligheid.

Afgelopen zomer is het initiatief “Inzicht in het Achterland” gestart om te onderzoeken hoe op basis van open data het beste inzicht in overstromingsrisico’s voor alle actoren – op maat – ter beschikking kan worden gesteld. Hiervoor is een enquête gehouden onder betrokken partijen en zijn drie prototype dashboards ontwikkeld. Op basis van de resultaten gaan we graag in gesprek met u over hoe we dit initiatief in samenwerking met de sector kunnen voortzetten.