Het in april 2011 ondertekende Bestuursakkoord Water, een samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk en de decentrale overheden, beoogt op diverse manieren te komen tot een doelmatiger waterbeheer. Eén van de zaken die expliciet in het bestuursakkoord staat, is het efficiënter vormgeven van de verzameling, ontsluiting en uitwisseling van informatie. In dit kader heeft het Informatiehuis Water in 2012 de opdracht gekregen te komen tot een gemeenschappelijk dataprotocol voor hydrologische modellering van oppervlaktewater.

Begin 2013 is dit protocol in opdracht van het Informatiehuis Water door Hydrologic opgeleverd. De implementatie van het protocol bij de waterbeheerders vraagt een gecoördineerde en doortastende aanpak. Het advies vanuit het traject waarin het protocol is opgesteld, was om te onderzoeken welke samenwerkingsvormen geschikt zijn om het protocol op een doelmatige wijze te implementeren. De belangrijkste baten voor samenwerking zijn kwaliteitsverbetering in data, tijdsbesparing en kostenbesparing bij de individuele waterbeheerders.

Om de kosten en baten te kwantificeren is in oktober 2013 door het Informatiehuis Water aan Arcadis opdracht verstrekt voor het opstellen van een businesscase over mogelijkheden tot samenwerking. Deze businesscase is in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd.

downloads