Het in april 2011 ondertekende Bestuursakkoord Water, een samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk en de decentrale overheden, beoogt op diverse manieren te komen tot een doelmatiger waterbeheer. Eén van de zaken die expliciet in het bestuursakkoord staat, is het efficiënter vormgeven van de verzameling, ontsluiting en uitwisseling van informatie. In dit kader heeft het Informatiehuis Water in 2012 de opdracht gekregen te komen tot een gemeenschappelijk dataprotocol voor hydrologische modellering van oppervlaktewater.